Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Prijenos i distribucija električne energije DEab2-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149793 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NIKOLOVSKI SRETE, nositelj
MARIĆ PREDRAG, nositelj
KLJAJIĆ RUŽICA, suradnik
PRIMORAC MARIO, suradnik
PETROVIĆ IVICA, suradnik

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za samostalnu analizu i proračun naponskih prilika, padova napona, gubitaka i struja kratkih spojeva u prijenosnim i distribucijskim mrežama. Izbor i projektirane kabelskih mreža. Podučiti ih suvremenim FACTS sustavima za regulaciju napona i tokova snaga u prijenosnim mrežama i prijenosu s istosmjernim kabelima HVDC.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Osnovne konfiguracije prijenosnih mreža izmjenične struje i sheme HVDC prijenosa i FACTS sustava. Karakteristike istosmjernog prijenos visokog napona, Prednosti i nedostaci, troškovi i primjena. SVC , STATCOM i ostalih FACTS sustava Karakteristikama i osnovnim dijelovima.FACTS-a Osnovne toplogije distribucijskih mreža, karakteristike, prednosti i nedostaci, načini zaštite i pouzdanosti različitih topologija. Vrste i tipovi distribucijskih trafo stanica, jednopolne sheme, zaštita i tehno ekonomska analiza istih. Vrste distribucijskih mreža s obzirom na način uzemljenja istih. Izravno, uzemljenje preko otpornika, rezonantno uzemljenje I izolirana mreža. Nadomjesna shema transformatora, voda, kondenzatora, prigušnice , trošila i mreže višeg napona. Proračun distributivnih mreža. Planiranje opterećenja potrošača Rusc-ova formula. Struja kratkih spojeva u radijalnim i složenim mrežama.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Štefić, B; Nikolovski, S. Prijenos i distribucija el. energije Skripta ETF Osijek 2008.

2. 2 Sivanagaraju, S. Electric Power Transmission and Distribution Pearson Education India, 2009.

3. 3 S. Nikolovski, D. Šljivac Elektroenergetske mreže - Zbirka zadataka ETF Osijek 2006


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Karlo i Marija Ožegović Elektroenergetske mreže III ,IV, V FSB Split Opal d.do.o 2002

2. 2 S.N. Singh Electric Power generation, Transmission and Distribution Prentice –Hall India 2003

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti suvremene FACTS sustave za regulaciju napona i tokova snaga u prijenosnoj mreži

2. analizirati rad HVDC prijenosa kabelima i zračnim vodovima, te vrjednovati njihove osnovne sheme i ekonomske parametre

3. analizirati topologije distribucijskih mreža s svim njihovim prednostima i nedostacima

4. vrjednovati različite modele i nadomjesne sheme elemenata distribucijske mreže transformator, trošilo, kondenzatorsku bateriju i prigušnice za proračune tokova snaga i KS

5. stvoriti model distributivne mreže za proačun kratkih spojeva u izoliranoj i uzemljenoj mreži

6. stvoriti i analizirati rezultate proračuna pada napona i gubitaka u distribucijskoj mreži suvremenim programskim alatima

7. analizirati i vrjednovati različite načine regulacija napona u distributivnoj mrežiAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti