Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Prijenos i distribucija električne energije DEab2-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149793 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NIKOLOVSKI SRETE, nositelj
VUKOBRATOVIĆ MARKO, suradnik
MARIĆ PREDRAG, nositelj
PETROVIĆ IVICA, suradnik

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za samostalnu analizu i proračun naponskih prilika, padova napona, gubitaka i struja kratkih spojeva u prijenosnim i distribucijskim mrežama. Izbor i projektirane kabelskih mreža. Podučiti ih suvremenim FACTS sustavima za regulaciju napona i tokova snaga u prijenosnim mrežama i prijenosu s istosmjernim kabelima HVDC.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Osnovne konfiguracije prijenosnih mreža izmjenične struje i sheme HVDC prijenosa i FACTS sustava. Karakteristike istosmjernog prijenos visokog napona, Prednosti i nedostaci, troškovi i primjena. SVC , STATCOM i ostalih FACTS sustava Karakteristikama i osnovnim dijelovima.FACTS-a Osnovne toplogije distribucijskih mreža, karakteristike, prednosti i nedostaci, načini zaštite i pouzdanosti različitih topologija. Vrste i tipovi distribucijskih trafo stanica, jednopolne sheme, zaštita i tehno ekonomska analiza istih. Vrste distribucijskih mreža s obzirom na način uzemljenja istih. Izravno, uzemljenje preko otpornika, rezonantno uzemljenje I izolirana mreža. Nadomjesna shema transformatora, voda, kondenzatora, prigušnice , trošila i mreže višeg napona. Proračun distributivnih mreža. Planiranje opterećenja potrošača Rusc-ova formula. Struja kratkih spojeva u radijalnim i složenim mrežama.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Štefić, B; Nikolovski, S. Prijenos i distribucija el. energije Skripta ETF Osijek 2008.

2. 2 Sivanagaraju, S. Electric Power Transmission and Distribution Pearson Education India, 2009.

3. 3 S. Nikolovski, D. Šljivac Elektroenergetske mreže - Zbirka zadataka ETF Osijek 2006


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Karlo i Marija Ožegović Elektroenergetske mreže III ,IV, V FSB Split Opal d.do.o 2002

2. 2 S.N. Singh Electric Power generation, Transmission and Distribution Prentice –Hall India 2003

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti suvremene FACTS sustave za regulaciju napona i tokova snaga u prijenosnoj mreži

2. analizirati rad HVDC prijenosa kabelima i zračnim vodovima, te vrjednovati njihove osnovne sheme i ekonomske parametre

3. analizirati topologije distribucijskih mreža s svim njihovim prednostima i nedostacima

4. vrjednovati različite modele i nadomjesne sheme elemenata distribucijske mreže transformator, trošilo, kondenzatorsku bateriju i prigušnice za proračune tokova snaga i KS

5. stvoriti model distributivne mreže za proačun kratkih spojeva u izoliranoj i uzemljenoj mreži

6. stvoriti i analizirati rezultate proračuna pada napona i gubitaka u distribucijskoj mreži suvremenim programskim alatima

7. analizirati i vrjednovati različite načine regulacija napona u distributivnoj mrežiAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4,5,6,7Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 010
Rješavanje zadataka451.52,4,5,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1020
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja6025,6,7Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,3,4,5,6,7Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550