Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Elektroenergetska postrojenja DEab1c3-03

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 62294 149731 160578 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KNEŽEVIĆ GORAN, nositelj
PRIMORAC MARIO, suradnik
ASISTENT ZEE, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima objasniti elemente elektroenergetskih postrojenja. Osposobiti studente za projektiranje, održavanje i upravljanje elektroenergetskim postrojenjima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija u izbornim blokovima DE1, DE2. Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija u izbornom bloku DE3

Sadržaj

Općenito o elektroenergetskim postrojenjima. Struktura postrojenja (primarna i sekundarna oprema). Osnovne sheme postrojenja. Klasifikacija postrojenja. Naponska naprezanja i koordinacija izolacije. Odvodnici prenapona-odabir odvodnika i odabir mjesta postavljanja. Strujna naprezanja. Struje kratkih spojeva u postrojenju. Proračun toplinskih opterećenja. Proračun sila koje djeluju na elemente postrojenja. Elementi postrojenja (sabirnice i neizolirani provodnici, izolatori, energetski kabeli, prekidači, rastavljači, SN osigurači, strujni transformatori, naponski transformatori, energetski transformatori, prigušnice za ograničenje struja kratkih spojeva). Sheme, dispozicije i konstrukcije postrojenja. Uzemljenje i uzemljivači u elektroenergetskim postrojenjima. Gromobranska zaštita u postrojenjima. Proračun pouzdanosti elektroenergetskih postrojenja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 McDonald, J. D. Electric Power Substations Engineering CRC Press, Third Edition, 2012.

2. 2 H. Požar Visokonaponska rasklopna postrojenja Tehnička knjiga - Zagreb, 1967.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 B. Belin Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata Školska knjiga Zagreb, 1987.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti osnovne sheme elektroenergetskih postrojenja

2. kategorizirati elemente elektroenergetskog postrojenja

3. opisati podsustave pomoćnog postrojenja

4. planirati pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja

5. izračunati struje kratkog spoja i sile koje djeluju na elemente postrojenja

6. dizajnirati uzemljivački sustav elektroenergetskog postrojenja

7. odabrati elemenata elektroenergetskog postrojenja prema strujno-naponskim opterećenjima, silama koje djeluju na elemente, toplinskim opterećenjimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 00
Rješavanje zadataka6025,7Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2550
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja150.55,6,7Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja00
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja752.51,2,3,4,7Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550