Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Elektroenergetska postrojenja DEab1c3-03

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 62294 149731 160578 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KNEŽEVIĆ GORAN, nositelj
PRIMORAC MARIO, suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima objasniti elemente elektroenergetskih postrojenja. Osposobiti studente za projektiranje, održavanje i upravljanje elektroenergetskim postrojenjima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija u izbornim blokovima DE1, DE2. Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija u izbornom bloku DE3

Sadržaj

Općenito o elektroenergetskim postrojenjima. Struktura postrojenja (primarna i sekundarna oprema). Osnovne sheme postrojenja. Klasifikacija postrojenja. Naponska naprezanja i koordinacija izolacije. Odvodnici prenapona-odabir odvodnika i odabir mjesta postavljanja. Strujna naprezanja. Struje kratkih spojeva u postrojenju. Proračun toplinskih opterećenja. Proračun sila koje djeluju na elemente postrojenja. Elementi postrojenja (sabirnice i neizolirani provodnici, izolatori, energetski kabeli, prekidači, rastavljači, SN osigurači, strujni transformatori, naponski transformatori, energetski transformatori, prigušnice za ograničenje struja kratkih spojeva). Sheme, dispozicije i konstrukcije postrojenja. Uzemljenje i uzemljivači u elektroenergetskim postrojenjima. Gromobranska zaštita u postrojenjima. Proračun pouzdanosti elektroenergetskih postrojenja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 McDonald, J. D. Electric Power Substations Engineering CRC Press, Third Edition, 2012.

2. 2 H. Požar Visokonaponska rasklopna postrojenja Tehnička knjiga - Zagreb, 1967.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 B. Belin Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata Školska knjiga Zagreb, 1987.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti osnovne sheme elektroenergetskih postrojenja

2. kategorizirati elemente elektroenergetskog postrojenja

3. opisati podsustave pomoćnog postrojenja

4. planirati pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja

5. izračunati struje kratkog spoja i sile koje djeluju na elemente postrojenja

6. dizajnirati uzemljivački sustav elektroenergetskog postrojenja

7. odabrati elemenata elektroenergetskog postrojenja prema strujno-naponskim opterećenjima, silama koje djeluju na elemente, toplinskim opterećenjimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti