Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Analiza elektroenergetskog sustava DEab1-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149716 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FEKETE KREŠIMIR, nositelj
FEKETE KREŠIMIR, suradnik
KALUĐER SLAVEN, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s fizikalnim osnovama rada elektroenergetskog sustava, kao i s metodama modeliranja i proračuna pri analizi elektroenergetskog sustava.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Održavanje napona u mreži: Nazivni napon i odstupanja od nazivnog napona. Vremenski tok promjene napona. Pad napona. Mjere za održavanje napona u mreži. Uzdužna i poprečna regulacija napona. Održavanje ispravnog režima napona. Vršenje regulacije napona na elementima mreže. Smanjenje jalove snage u mreži. Sredstva za kompenza-ciju jalove snage Tokovi snaga u mreži: Matematički model mreže. Jednadžbe za snage čvorova i tokove snaga. Klasifikacija čvorova. Proračun tokova snaga metodom Gauss-Seidel i Newton-Raphson. Kratki spoj: Fizikalne osnove kratkog spoja. Tretman zvjezdišta trofazne mreže. Proračun struje kratkog spoja (tropolni, dvopolni i jednopolni kratki spoj). Zemljospoj. Stabilnost prijenosa: Granica snage prijenosa. Statička stabilnost sustava bez gubitaka. Statička stabilnost proizvoljnog sustava. Dinamička stabilnost. Ispitivanje dinamičke stabilnosti metodom jednakih površina. Utjecaj različitih vrsta kratkih spojeva na dinamičku stabilnost. Određivanje kritičnog kuta isklopa. Utjecaj automatskog ponovnog uklapanja na dinamičku stabilnost. Naponska stabilnost.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 L. Jozsa Tokovi snaga u mreži, Skripta ETF Osijek, 2009

2. 2 Glover, J.D; Overbye, T; M.S.; Sarma Power System Analysis and Design, 6th Edition Cengage Learnign, 2017.

3. 3 S. Nikolovski Elektroenergetske mreže - zbirka riješenih zadataka, skripta ETF Osijek, 1998


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M Ožegović, K. Ožegović Električne mreže I, II, III – udžbenik FESB Split, 1996

2. 2 D. Elgred Electric Energy Systems Theory Mc-Graw Hill, N.Y. 1983

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti različite metode za održavanje napona u mreži

2. vrednovati rezultate proračuna struje kratkog spoja u mreži

3. vrednovati rezultate proračuna struje kratkog spoja u mreži

4. usporediti električne prilike za vrijeme zemljospoja i jednofaznog kratkog spoja u mreži

5. napraviti proračun uzdužnih kvarova u mreži

6. predložiti mjere za poboljšanje stabilnosti elektroenergetskog sustava

7. napraviti proračun stabilnosti elektroenergetskog sustavaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti