Sveučilišni diplomski studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Koordinacija zaštite aktivnih elektroenergetskih mreža DEa3-03

ECTS 7 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149751 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NIKOLOVSKI SRETE, nositelj
MASLE DINO, suradnik

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za samostalno modeliranje, simuliranje, i projektiranje složenih sustava zaštite u elektroenergetskim mrežama s distribuiranom proizvodnjom.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Osnovna topologija aktivnih el. mreža i razdioba struja KS kod kvarova u takvim mrežama. Značajke izolirane mreže, mreže s uzemljenjem preko otpornika i rezonantne prigušnice. Principi rada strujnih, naponskih, frekvencijskih, usmjerenih zaštita kod mreža s izoliranim i uzemljenim zvjezdištem preko malog otpora ili rezonantne prigušnice. Karakteristike nadstrujnih faznih i zemljospojnh numeričkih releja koji se koriste u izoliranim mrežama, njihove vremensko. strujne karakteristike. Značajke naponskih, frekvencijskih i releja snage će također biti detaljno objašnjeni i sva njihova podešenja za distribuirane izvore u mreži. Karakteristike zaštite različitih tipova distribuiranih izvora (FN, vjetroelektrana i elektrane na biomasu i bioplin) te njihove karakteristične zaštite. Problematika APU-a i njegov utjecaj na podešenja zaštita od otočnog pogona. Parametri zaštita pasivnim principima naponskih U U>, frekvencijskih f>, f i releja s funkcijama promjena kuta >, promjena brzine frekvencije ROCOF(df/dt>). Aktivni principi zaštita od otočnog pogona , metoda mjerenje impedancije, metoda injektiranja noseće frekvencije, komunikacijska shema , WAMS sustavi zaštite, metoda putnih valova, s primjerima. Primjena softvera za koordinaciju i simulaciju numeričkih zaštitnih uređaja za parametriranje i koordinaciju rada zaštite kod mreža s distribuiranim izvorima, radijalna sheme i dvostrano napojeni vod.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Srete Nikolovski Zaštita u EES-u ETF Osijek 2007.

2. 2 Protection of Power Systems with Distributed Generation ETH, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, EEH Power Systems Laboratory, 2005.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Protection of Distribution Systems with Distributed Energy Resources CIGRE, CIRED, Final report 2015

2. 2 Network protection and automation Guide AREVA, priručnik 2011

3. 3 P.M. Anderson Power system protection IEEE Press series, New York, 1999

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti