Sveučilišni diplomski studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Kvaliteta i pouzdanost u elektroenergetskom sustavu DEa2-05

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149837 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ASISTENT ZEE, nositelj
MARIĆ PREDRAG, suradnik
KLAIĆ ZVONIMIR, nositelj
PRIMORAC MARIO, suradnik
NIKOLOVSKI SRETE, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa standardima za kvalitetu napona, s pokazateljima kvalitete napona, s analizom kvalitete električne energije te s primjenama u EES-u. Upoznati studenta s razdiobama vjerojatnosti pogonskih događaja u EES, pokazateljima pouzdanosti distributivnih i prijenosnih mreža

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Standardi za kvalitetu napona, Pokazatelji kvalitete napona: kolebanje i treperenje napona, naponski propadi i prekidi, previsoki naponi i prenaponi, viši harmonici, naponska nesimetrija. Analiza rezultata mjerenja i nadzora kvalitete električne energije. Stohastička procjena naponskih propada uslijed kratkih spojeva u elektroenergetskom sustavu. Ekonomski učinci loše kvalitete električne energije. Utjecaj obnovljivih izvora na kvalitetu električne energije. Kvaliteta električne energije u naprednim mrežama. Razdiobe vjerojatnosti pogonskih stanja EES-a (Markovljevi modeli prostora stanja i vjerojatnosti , učestalosti i trajanja prekida za serijski, paralelni i mješoviti spoj komponenata. Modeli za stanja rada, popravka, isklopa, stanja generatora i stanja potrošnje. Pokazatelji pouzdanosti prijenosnih mreža, Pokazatelji pouzdanosti distributivnih mreža.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Tokić, A; Milardić, V. Kvalitet električne energije PrintCom Tuzla, 2015.

2. 2 Chowdhury, Ali ; Don Kova Power Distribution System Reliability: Practical Methods and Applications.

3. 3 l. Baggini, A. Handbook of Power Quality John Wiley & Sons Ltd, 2008.

4. 4 Zvonimir Klaić Mjerenje i analiza kvalitete električne energije u distribucijskoj mreži prema EN 50160 magistarski rad, Osijek 2006.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 HRN EN 50160:2012, Naponske karakteristike električne energije iz javnog distribucijskog sustava

2. 2 IEEE std 1159-1995 – IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality IEEE Standards Board, 1995

3. 3 EURELECTRIC: Power Quality in European Electricity Supply Networks Brussels, 2002.

4. 4 Ph. Feracci Cahier Technique no. 199 – Power Quality Schneider Electric, 2001.

5. 5 V. Mikuličić, Z- Šimić Modeli pouzdanosti i raspoloživosti i rizika u EES-u I dio Kigen, 2008

6. 6 R. Billinton, R.N: Allan Reliability Assesment of Large Electric Power Systems Kluwer Academic Publisher 1988

7. 7 Math H.J. Bollen Understanding Power Quality Problems IEEE Press, Wiley, 2000.

8. 8 Srete Nikolovski Analiza pouzdanosti EES.a Skripta ETF Osijek 1995

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti međunarodne i europske standarde za kvalitetu električne energije te Mrežna pravila elektroenergetskog sustava

2. objasniti pokazatelje kvalitete napona, njihove uzroke i posljedice te metode za poboljšanja

3. interpretirati stohastičku procjenu godišnjeg broja naponskih propada uslijed kratkih spojeva u dijelu elektroenergetskog sustava, te trošak uslijed naponskih propada u industrijskom postrojenju

4. vrednovati i interpretirati rezultate mjerenja i nadzora kvalitete električne energije

5. primijeniti razdiobe vjerojatnosti stohastičkih procesa u EES-u

6. razumjeti pokazatelje pouzdanosti i raspoloživosti prijenosnih i distributivnih mreža

7. razviti modele za izračun pokazatelja u programskima alatima pouzdanosti prijenosnih i distributivnih mrežaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti