Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sklopni aparati i visokonaponska tehnika DEa2-04

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149811 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KNEŽEVIĆ GORAN, nositelj
VANJSKI SURADNIK ZEE, xsuradnik

Ciljevi predmeta

Studentima objasniti određivanje karakteristika sklopnih aparata i njihov ispravan odabir za određeno mjesto ugradnje u elektroenergetskom sustavu uz zadovoljavanje potrebnih strujno-naponskih uvjeta. Studente osposobiti za definiranje i prepoznavanje specifičnih problema vezanih za konstrukciju i izbor visokonaponskih komponenti.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Električno polje. Numerički proračuni električnih polja. Plinoviti dielektrici. Izbijanje u plinu. Proboj u homogenom polju. Proboj u plinu pri nehomogenom električnom polju. Kruti dielektrici. Tekući dielektrici. Udarni napon. Prenaponi. Principi koordinacije izolacije. Putni valovi. Modeliranje elemenata za proračun prenapona. Ispitivanja u tehnici visokog napona, izbijanje i proboj u dielektricima, proizvodnja visokog istosmjernog i izmjeničnog napona u visokonaponskom laboratoriju. Putni valovi, prenaponi i zaštita od prenapona. Električni kontakti i energetske teorije električnog luka. Kontaktni otpor, provlačni i slojni otpor. Svojstva kontaktnih materijala i termičko naprezanje kontakata. Vrste, karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. Podjela i funkcija sklopnih aparata. Prekidači, sklopke, sklopnici, grebenaste sklopke, rastavne sklopke, rastavljači, uzemljivači, osigurači, odvodnici prenapona, iskrište, aparati za upravljačke i pomoćne krugove. Prekidna moć. Ispitivanje, održavanje, izbor i projektiranje sklopnih aparata.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Stojkov, M; Baus, Z; Barukčić, M; Provči, I. Električni sklopni aparati Slavonski Brod / Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2015.(udžbenik).

2. 2 M. Barukčić, Z. Baus Osnove električnih sklopnih aparata (zbirka zadataka s numeričkim rješenjima u MATHCAD-u) Elektrotehnički fakultet Osijek, 2010.

3. 3 H. Požar Visokonaponska rasklopna postrojenja Tehnička knjiga - Zagreb, 1967.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 F. Greenwood Electrical Transients in Power Systems John Wiley & Sons, 1991.

2. 2 B. Belin Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata Školska knjiga, Zagreb, 1987

3. 3 C.H. Flurscheim Power Circuit Breakers - theory and design Peter Peregrinus, Ltd., London 1975.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti vrste i namjene sklopnih aparata u elektroenergetskim postrojenjima

2. primijeniti temeljne pojmove koji se odnose na električno polje i proboje u homogenim i nehomogenim električnim poljima

3. sumarizirati prijelazne pojave i međudjelovanje sklopnih aparata i elektroenergetske mreže

4. vrjednovati rezultate ispitivanja dobivenih pomoću umjetno proizvedenih visokih istosmjernih i izmjeničnih napona u visokonaponskom laboratoriju

5. kreirati na računalu modele za zračun struja kratkog spoja u cilju ispravnog odabira sklopnog aparata na promatranom mjestu u elektroenergetskom postrojenju

6. stvoriti računalne modele za proračun elektrodinamičkih i toplinskih naprezanja u sklopnim aparatimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti