Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Stabilnost i prijelazni procesi u elektroenergetskom sustavu DEa2-03

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149831 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MARIĆ PREDRAG, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima objasniti metode analize stabilnosti i prijelaznih stanja elektroenergetskog sustava uz simulacije karakterističnih veličina u simulacijskom sučelju.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Prijelazna stanja EES - vladanje transformatora, prigušnica i rotacijskih strojeva. Model voda s koncentriranim parametrima, prostiranje vala na višefaznim sustavima. Prijelazni i privremeni prenaponi, dielektrična čvrstoća pri prijelaznim prenaponima, fenomen korone, općenite značajke odvodnika prenapona. Sinkroni generator - krivulja reaktivne snage, spoj generatora s mrežom krutog napona i frekvencije, kriteriji sinkronizacije, asinkroni pogon - karakteristične veličine, resinkronizacija. Pojam stabilnosti EES-a, općenita podjela stabilnosti EES-a. Tranzijentna stabilnost- metoda korak po korak, kritični kut i kritično vrijeme isključenja kratkog spoja, utjecaj regulatora napona i uzbude, turbinske regulacije, pretvarača i kompenzatora. Oscilatorna stabilnost - modalna i participacijska analiza, participacijski faktori, koherencija. Naponska stabilnost, veliki i mali poremećaji, dQ/dV kriterij, dE/dV kriterij, dQG/dQL kriterij, Q-V krivulje, P-V krivulje, utjecaj regulatora napona i uzbude, naponski kolaps. Stabilnost interkonekcije, inkrementalni model višestrojnog sustava, utjecaj obnovljivih izvora energije na stabilnost elektroenergetskog sustava.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Z. Haznadar, Ž. Štih Elektromagnetizam Školska knjiga, Zagreb, 1997.

2. 2 J.Machowski, J. W. Bialek, J. R. Bumby POWER SYSTEM DYNAMICS Stability and Control -Second Edition John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, PO19 8SQ, United Kindom, 2012

3. 3 Gibbard, M.J; Pourbeik, P; Vowles, D.J. Small-signal stability, control and dynamic performance of power systems University of Adelaide Press, 2015.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Paul M. Anderson, A. A. Fouad Power System Control and Stability The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. New York, 1994.

2. 2 PowerFactory User's Manual and Tutorial, DIgSILENT PowerFactory Version 14.0,DIgSILENTGmbH, Gomaringen, 2008.

3. 3 DIgSILENT PowerFactory Version 15 User Manual, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. izvršiti kategorizaciju stabilnosti elektroenergetskog sustava

2. razumjeti i primijeniti metode za rješavanje elektromagnetskih pojava u prijelaznim stanjima EES

3. protumačiti kriterije naponske stabilnosti, modalnu i participacijsku analizu

4. napraviti proračun karakterističnih veličina u prijelaznim stanjima EES, skicirati P-V i Q-V krivulje te krivulju mjesta korijena

5. modelirati sustav za simulacije karakterističnih veličina različitih prijelaznih stanja sustava, te izraditi simulacije

6. protumačiti utjecaj regulatora napona i uzbude, turbinske regulacije, pretvarača, kompenzatora, te obnovljivih izvora energije na stabilnost elektroenergetskog sustavaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti