Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Ekonomika i tržište električne energije DEa1-05

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 149727 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FEKETE KREŠIMIR, nositelj
KNEŽEVIĆ GORAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su studente upoznati sa provođenjem tehno-ekonomske analize u elektroenergetskom sustavu u uvjetima otvorenog tržišta električne energije, studentima pokazati postojeće arhitekture tržišta električne energije, studentima objasniti uloge i ponašanja različitih tržišnih sudionika (proizvođače, kupce, prijenosne i distributivne kompanije) u različitim tržišnim uvjetima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod u inženjersku ekonomiku (kamatni račun, teorija troškova i ocjena isplativosti ulaganja).Troškovne značajke proizvodnje električne energije (konvencionalne i OiE) te aktualizirani trošak proizvodnje električne energije. Troškovne značajke komponenti prijenosne i distributivne mreže. Uvod u tržište električne energije (ekonomske osnove tržišta električne energije, tipovi tržišnih ugovora, deregulacija i restrukturiranje elektroenergetskog sektora, tržišni sudionici). Arhitektura tržišta električne energije – teorijski modeli (bilateralan i pool model, tržište pomoćnih usluga) i praktične izvedbe (NordPool, EEX, PJM). Prijenosna i distributivna mreža u tržišnim uvjetima – tarife za prijenos i distribuciju, različiti modeli prijenosnih (TSO, ITO, NTSO) i distributivnih kompanija, upravljanje prijenosnom mrežom u slučaju zagušenja. Tržišna snaga – savršeno i nesavršeno konkurentna tržišta, monopoli i oligopoli, indeksi za iskazivanje tržišne koncentracije (tržišni udio, HHI), indeksi za iskazivanje ponašanja tržišnih sudionika (Lernerov indeks), alati za analizu i simulaciju tržišne snage. Zakonski okvir tržišta električne energije u RH i EU – pregled zakonskih i pod zakonskih akata RH i EU (direktive i uredbe).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Nikolovski, S; Fekete G;. Knežević i Z. Stanić Uvod u tržište električne energije Osijek: ETFOS, 2010.

2. 2 Kirschen, D.S; Strbac, G. Fundamentals of Power System Economic John Wiley & Sons, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Shahidehpour, H. Yaminand Z. Li Market Operationsin Electric Power System – Forecasting, Scheduling and Risk Management John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002

2. 2 M. Greer Electricity cost modeling calculations Elsevier, Burlington USA, 2011.

3. 3 S. Stoft Power System Economics – Designing Markets for Electricity IEEE/Wiley, 2002

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti osnovne pojmove inženjerske ekonomike (kamatni račun i ocjena isplativosti ulaganja) i tržišta električne energije (ponuda i potražnja, formiranje tržišne cijene, teorijske i praktične izvedbe tržišta el. energije)

2. usporediti troškove izgradnje, pogona i održavanja proizvodnih postrojenja (konvencionalnih i OiE) i elemenata prijenosne i distributivne mreže te analizirati metodu aktualiziranog troška proizvodnje električne energije (LCOE)

3. vrednovati različite metode inženjerske ekonomike za proračun isplativosti ulaganja u elemente elektroenergetskog sustava

4. usporediti ponašanje tržišnih sudionika (proizvođača, kupaca te prijenosnih i distributivnih kompanija) u uvjetima tržišta električne energije na teorijskoj i praktičnoj (pomoću računalnog programa) razini

5. napraviti simulaciju iskorištavanja tržišne snage na tržištu električne energije

6. vrednovati različite metode upravljanja prijenosnom mrežom u slučaja zagušenjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti