Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Ekonomika i tržište električne energije DEa1-05

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 149727 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FEKETE KREŠIMIR, nositelj
KNEŽEVIĆ GORAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Ciljevi predmeta su studente upoznati sa provođenjem tehno-ekonomske analize u elektroenergetskom sustavu u uvjetima otvorenog tržišta električne energije, studentima pokazati postojeće arhitekture tržišta električne energije, studentima objasniti uloge i ponašanja različitih tržišnih sudionika (proizvođače, kupce, prijenosne i distributivne kompanije) u različitim tržišnim uvjetima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod u inženjersku ekonomiku (kamatni račun, teorija troškova i ocjena isplativosti ulaganja).Troškovne značajke proizvodnje električne energije (konvencionalne i OiE) te aktualizirani trošak proizvodnje električne energije. Troškovne značajke komponenti prijenosne i distributivne mreže. Uvod u tržište električne energije (ekonomske osnove tržišta električne energije, tipovi tržišnih ugovora, deregulacija i restrukturiranje elektroenergetskog sektora, tržišni sudionici). Arhitektura tržišta električne energije – teorijski modeli (bilateralan i pool model, tržište pomoćnih usluga) i praktične izvedbe (NordPool, EEX, PJM). Prijenosna i distributivna mreža u tržišnim uvjetima – tarife za prijenos i distribuciju, različiti modeli prijenosnih (TSO, ITO, NTSO) i distributivnih kompanija, upravljanje prijenosnom mrežom u slučaju zagušenja. Tržišna snaga – savršeno i nesavršeno konkurentna tržišta, monopoli i oligopoli, indeksi za iskazivanje tržišne koncentracije (tržišni udio, HHI), indeksi za iskazivanje ponašanja tržišnih sudionika (Lernerov indeks), alati za analizu i simulaciju tržišne snage. Zakonski okvir tržišta električne energije u RH i EU – pregled zakonskih i pod zakonskih akata RH i EU (direktive i uredbe).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Nikolovski, S; Fekete G;. Knežević i Z. Stanić Uvod u tržište električne energije Osijek: ETFOS, 2010.

2. 2 Kirschen, D.S; Strbac, G. Fundamentals of Power System Economic John Wiley & Sons, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Shahidehpour, H. Yaminand Z. Li Market Operationsin Electric Power System – Forecasting, Scheduling and Risk Management John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002

2. 2 M. Greer Electricity cost modeling calculations Elsevier, Burlington USA, 2011.

3. 3 S. Stoft Power System Economics – Designing Markets for Electricity IEEE/Wiley, 2002

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti osnovne pojmove inženjerske ekonomike (kamatni račun i ocjena isplativosti ulaganja) i tržišta električne energije (ponuda i potražnja, formiranje tržišne cijene, teorijske i praktične izvedbe tržišta el. energije)

2. usporediti troškove izgradnje, pogona i održavanja proizvodnih postrojenja (konvencionalnih i OiE) i elemenata prijenosne i distributivne mreže te analizirati metodu aktualiziranog troška proizvodnje električne energije (LCOE)

3. vrednovati različite metode inženjerske ekonomike za proračun isplativosti ulaganja u elemente elektroenergetskog sustava

4. usporediti ponašanje tržišnih sudionika (proizvođača, kupaca te prijenosnih i distributivnih kompanija) u uvjetima tržišta električne energije na teorijskoj i praktičnoj (pomoću računalnog programa) razini

5. napraviti simulaciju iskorištavanja tržišne snage na tržištu električne energije

6. vrednovati različite metode upravljanja prijenosnom mrežom u slučaja zagušenjaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)3011,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)00
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3014,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,4,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Seminarski rad (projekt)451.53,4,5,6Seminarski rad (projekt)Vrednovanje rješenja za zadani projektni zadatak1530