Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Elektroenergetski transformatori DEa1-04-17

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149732 177083 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KLJAJIĆ RUŽICA, suradnik
MARIĆ PREDRAG, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima objasniti princip rada energetskog transformatora, te osnovna načela projektiranja i odabira energetskog transformatora. Pojasniti izračun i simulacije karakterističnih veličina u stacionarnom i prijelaznim stanjima transformatora.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Princip rada transformatora –primjena teorije elektromagnetizma - pojam induktiviteta i dinamičkog induktiviteta, ulančani magnetski tok, energija dvaju magnetno spregnutih krugova, magnetski skalarni i vektorski potencijal, magnetski dipolni moment, Maxwellove jednadžbe. Idealni i savršeni transformator, rasipanja, struja magnetiziranja - harmonijska analiza struje magnetiziranja. Gubici u željezu, krivulja prvog magnetiziranja, petlja histereze, remanentni tok, zasićenje, analiza struje ukapčanja transformatora. Gubici u bakru, napon kratkog spoja, Kappov trokut, ekvivalentna shema i fazorski dijagram realnog transformatora u različitim pogonskim stanjima. Izvedbe transformatora, grupa spoja, prijelaz topline, vrste pogona, životna dob namota. Regulacija napona, paralelni rad. Koncept zaštite transformatora. Osnovni principi projektiranja transformatora. Viši harmonici, problematika trećeg harmonika kod različitih grupa spoja i različite izvedbe jezgre transformatora.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 A. Dolenc Transformatori I i II dio Sveučilišna naklada, Zagreb, 1991

2. 2 James H. Harlow Electric Power Transformer Engineering - Third Edition CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 H. Požar Visokonaponska rasklopna postrojenja Tehnička knjiga Zagreb, 1990

2. 2 B. Mitraković Transformatori Naučna knjiga, Beograd, 1985.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati princip rada (teorija elektromagnetizma), izvedbe i vrste pogona transformatora

2. razumjeti i primjenjivati ekvivalentnu shemu i fazorski dijagram transformatora

3. razumjeti i primjenjivati osnovne principe projektiranja transformatora

4. napraviti proračun : nazivnih vrijednosti, dopuštenih zagrijavanja, veličina u različitim pogonskim stanjima

5. napraviti izračun i simulacije pogona transformatora u stacionarnom i prijelaznim stanjima u simulacijskim sučeljima

6. analizirati uklop transformatora, remanentni tok, više harmonike u zavisnosti od izvedbe jezgre i spoja transformatoraAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti