Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Elementi automatike DER4I-05-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149736 177086 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

SLIŠKOVIĆ DRAŽEN, nositelj
KESER TOMISLAV, nositelj
SKOKIĆ DARKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati osnovne principe građe sustava automatizacije i mehanizme upravljanja procesima. Upoznati ih sa osnovnim gradbenim dijelovima jednog upravljačkog kruga, uče se raspoznavati i definirati zadaće pojedinih dijelova upravljačkog kruga te prema potrebama upravljanog procesa odabirati i definirati zahtjeve na isti. Pokazati im vrste i svrhovitost mjernih i izvršnih članova te njihove tehničko-tehnološke karakteristike. Objasniti im fizikalne principe mjerenja i generiranja procesnih veličina te obradu mjernih signala i umanjenje mjerne nesigurnosti i smetnje. Prezentirati im vrste i topologije industrijskih komunikacijskih mreža. Upoznati ih sa vrstama i primjenama industrijskih računala te ugradbenih računalnih sustava specijalizirane namijene i funkcionalnosti.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Mjerenje procesnih veličina: udaljenosti, položaja, kuta zakreta, debljine, brzine vrtnje, sile, momenta, razine, tlaka, protoka, temperature, pH vrijednosti i drugih procesnih veličina. Tehnologije prijenosa mjernih signala. Vrste smetnji i njihovi izvori. Pogreške mjerenja. Obrada mjernih signala. Mjerni uređaji u sustavima automatskog upravljanja. Izvršni uređaji: istosmjerni, izmjenični i koračni motori, pneumatski, elektropneumatski, hidraulični i elektrohidraulički uređaji, crpke, kompresori i ventili. Tiristorski i tranzistorski pretvarači. Statičke i dinamičke karakteristike mjernih i izvršnih uređaja. Inteligentni mjerni i izvršni uređaji. Ulazno-izlazne jedinice i sučelja u mjernim i izvršnim uređajima. Procesna računala, projektiranje i programiranje. Industrijska komunikacija i organizacija upravljanja. Ugradbeni računalni sustavi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Clarence W. de Silva Sensors and Actuators: Engineering System Instrumentation, Second Edition CRC Press 2015, ISBN 9781466506817

2. 2 J. Tomac Osnove automatske regulacije - Elementi automatike - predavanja ETF, Osijek, 2008.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Jadrić, B. Frančić Dinamika električnih strojeva Sveučilište u Splitu, Graphis Zagreb, 1995.

2. 2 B. K. Bose Modern Power Electronics and AC Drives Prentice Hall, Upper Saddle River, USA, 2002.

3. 3 A. Parr Hydraulics and Pneumatics - A technicians and engineers guide, second edition Elsevier Ltd, Velika Britanija, 1998.

4. 4 Z. Kovačić, S. Bogdan Elementi automatizacije procesa - predavanja FER, Zagreb.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati ulogu mjernih i izvršnih članova te ostale opreme za realizaciju sustava automatskog upravljanja

2. odabrati vrstu i karakteristike mjernih i izvršnih članova sukladno zahtjevima konkretne zadaće upravljanja

3. vrednovati i odabrati industrijske računalne komponente za potrebe upravljanja i nadzora procesa

4. vrednovati i odabrati odgovarajući pogon za raspoloživi elektromotor te ga povezati s odabranim procesnim računalom

5. osmisliti jednostavan korisnički program za odabrano procesno računalo (PLC)

6. osmisliti jednostavan sustav upravljanja temeljen na ugrađenim ili industrijskim računalnim sustavimaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)25
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja150.53,4,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja60.21,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Pisani dio ispita541.81,2,3,4,5,6Seminarski radPregled i ocjenjivanje seminarskog rada1530
Prezentacija sem. rada150.52,3,4,6Seminarski radProvjera prezentacije25