Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Elementi automatike DER4I-05-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149736 177086 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

SLIŠKOVIĆ DRAŽEN, nositelj
KESER TOMISLAV, nositelj
SKOKIĆ DARKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati osnovne principe građe sustava automatizacije i mehanizme upravljanja procesima. Upoznati ih sa osnovnim gradbenim dijelovima jednog upravljačkog kruga, uče se raspoznavati i definirati zadaće pojedinih dijelova upravljačkog kruga te prema potrebama upravljanog procesa odabirati i definirati zahtjeve na isti. Pokazati im vrste i svrhovitost mjernih i izvršnih članova te njihove tehničko-tehnološke karakteristike. Objasniti im fizikalne principe mjerenja i generiranja procesnih veličina te obradu mjernih signala i umanjenje mjerne nesigurnosti i smetnje. Prezentirati im vrste i topologije industrijskih komunikacijskih mreža. Upoznati ih sa vrstama i primjenama industrijskih računala te ugradbenih računalnih sustava specijalizirane namijene i funkcionalnosti.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Mjerenje procesnih veličina: udaljenosti, položaja, kuta zakreta, debljine, brzine vrtnje, sile, momenta, razine, tlaka, protoka, temperature, pH vrijednosti i drugih procesnih veličina. Tehnologije prijenosa mjernih signala. Vrste smetnji i njihovi izvori. Pogreške mjerenja. Obrada mjernih signala. Mjerni uređaji u sustavima automatskog upravljanja. Izvršni uređaji: istosmjerni, izmjenični i koračni motori, pneumatski, elektropneumatski, hidraulični i elektrohidraulički uređaji, crpke, kompresori i ventili. Tiristorski i tranzistorski pretvarači. Statičke i dinamičke karakteristike mjernih i izvršnih uređaja. Inteligentni mjerni i izvršni uređaji. Ulazno-izlazne jedinice i sučelja u mjernim i izvršnim uređajima. Procesna računala, projektiranje i programiranje. Industrijska komunikacija i organizacija upravljanja. Ugradbeni računalni sustavi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Clarence W. de Silva Sensors and Actuators: Engineering System Instrumentation, Second Edition CRC Press 2015, ISBN 9781466506817

2. 2 J. Tomac Osnove automatske regulacije - Elementi automatike - predavanja ETF, Osijek, 2008.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Jadrić, B. Frančić Dinamika električnih strojeva Sveučilište u Splitu, Graphis Zagreb, 1995.

2. 2 B. K. Bose Modern Power Electronics and AC Drives Prentice Hall, Upper Saddle River, USA, 2002.

3. 3 A. Parr Hydraulics and Pneumatics - A technicians and engineers guide, second edition Elsevier Ltd, Velika Britanija, 1998.

4. 4 Z. Kovačić, S. Bogdan Elementi automatizacije procesa - predavanja FER, Zagreb.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati ulogu mjernih i izvršnih članova te ostale opreme za realizaciju sustava automatskog upravljanja

2. odabrati vrstu i karakteristike mjernih i izvršnih članova sukladno zahtjevima konkretne zadaće upravljanja

3. vrednovati i odabrati industrijske računalne komponente za potrebe upravljanja i nadzora procesa

4. vrednovati i odabrati odgovarajući pogon za raspoloživi elektromotor te ga povezati s odabranim procesnim računalom

5. osmisliti jednostavan korisnički program za odabrano procesno računalo (PLC)

6. osmisliti jednostavan sustav upravljanja temeljen na ugrađenim ili industrijskim računalnim sustavimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti