Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Energetska učinkovitost električnih sustava DEB1-06-17

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 85084 149738 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

TOPIĆ DANIJEL, nositelj
PERKO JURICA, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti električnih sustava. Prezentirati studentima mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti električnih sustava u industrijskim postrojenjima. Prezentirati studentima mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti elektroenergetskog sustava. Prezentirati studentima mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti električnih sustava u motornim pogonima. Prezentirati studentima mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti električne rasvjete.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Pravna regulativa vezana za elektroenergetsku učinkovitost. Uvod u mjere energetske učinkovitosti u električnim sustavima. Energetska učinkovitost industrijskih postrojenja. Mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti električnih sustava u industrijskim postrojenjima. Energetska učinkovitost elektroenergetskog sustava. Mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u elektroenergetskom sustavu. Energetska učinkovitost motornih pogona. Mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u motornim pogonima. Energetska učinkovitost električne rasvjete. Mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava električne rasvjete. Kompenzacija jalove energije. Sustavi za upravljanje energijom.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Sumper, A.; Baggini, A. Electrical energy efficiency: Technologies and application Wiley, 2012.

2. 2 UNDP- Priručnik za energetske savjetnike Zagreb, 2008.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Energy Management Handbook, seventh edition CRC press, 2009

2. 2 L. Halonen, E. Tetri, P. Bhusal Guidebook on Energy Efficient Electric Lighting for Buildings International Energy Agency, 2010.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kategorizirati električne sustave

2. opisati mjere energetske učinkovitosti

3. predložiti mjere energetske učinkovitosti

4. usporediti uštede ostvarene pojedinim mjerama energetske učinkovitostiAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti