Sveučilišni diplomski studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Elektroenergetski vodovi DE4I-11

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 15 | ISVU 177088 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NIKOLOVSKI SRETE, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati praktična znanja iz područja mehaničkog i električnog proračuna elektroenergetskih vodova. Studenti će naučiti električne karakteristike i parametre zračnih i kabelskih vodova. Steći će znanja iz proračuna presjeka vodiča, njegovih mehaničkih i električne karakteristika. Stječu se vještine rada s programskim alatima za proračuna pada napona, gubitaka i naponski i strujnih prilika u zračnim i kabelskim vodovima. Također, stječu se vještine proračuna iznošenja potencijala putem plašta kabela.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod. Nadzemni vodovi. Vodiči nadzemnih vodova (materijali, izvedbe, dimenzioniranje). Mehanički proračun vodiča, mehanička opteretivost, sile koje djeluju na vodiče, jednadžba stanja, mjerodavna stanja obzirom na naprezanje i provjesi, opterećenje uslijed vjetra, raspored vodiča i zaštitnih užeta na stupu, sigurnosni razmaci). Izolacioni (materijali, izvedbe izolatora, izbor izolatora). pribor za nadzemne vodove (spojni pribor, zaštitni pribor). Stupovi (materijal i izbedba, vrste stupova, dimenzioniranje, temelji). Uzemljenje nadzemnih vodova (otpor uzemljenja i uzemljivači, napon koraka i dodira, funkcija zaštitnog užeta). Kabelski vodovi. Vodiči kabela (materijal, izvedba i dimenzioniranje) podjela kabela. Parametri nadzemnih vodova i kabela (djelatni otpor, induktivitet, kapacitet i vodljivost) i njihov proračun korištenjem SGU metode. Izbor presjeka kabela i dimenzioniranje kabela (proračun pada napona, termički proračun, proračun kratkog spoja). Polaganje kabela i kabelski pribor (u zraku, zemlji, vodi). Način uzemljenja kabelskih mreža. Iznošenje potencijala u kabelskim mrežama.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 L. Jozsa Nadzemni vodovi ETF Osijek, 2011.

2. 2 L. Jozsa Parametri nadzemnih vodova ETF Osijek 2005

3. 3 V. Srb Kabelska tehnika, priručnik Tehnička knjiga, Zagreb, 1970


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Mirošević, G.; Vidaković, F. Projektiranje, gradnja i održavanje dalekovoda KIGEN d.o.o., Zagreb, 2008.

2. 2 William A. Thue Electrical Power Cable Engineering, Third Edition CRC Press, 2017

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti mehanička i električna svojstva nadzemnih vodova

2. proračunati i vrjednovati iznose električnih parametara nadzemnih i kabelskih vodova

3. projektirati i vrjednovati nadzemni vod sa svim mehaničkim i električnim svojstvima

4. kreirati nadzemnu i kabelsku mrežu u programskom softveru i provjeriti izbora presjeka prema kriteriju pada napona i struje kratkog spoja

5. vrjednovati proračune zai koeficijent iznesenog potencijala kod kabela koji spaja uzemljivače transformatorskih stanicaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti