Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Toplinske primjene obnovljivih izvora energije DE4I-10

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 0 | K 30 | ISVU 149832 177085 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

TOPIĆ DANIJEL, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s tehnologijama dobivanja toplinske energije iz obnovljivih izvora energije, kogeneracijskih i trigeneracijskih sustava.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis 2. godine studija

Sadržaj

Podjela izvora energije. Vrste obnovljivih izvora energije. Grijanje na biomasu. Mikro kogeneracijski i trigeneracijski sustavi u građevinama. Geotermalna energija. Dizalice topline (toplinske pumpe). Pretvorba energije Sunčeva zračenja u toplinsku energiju za pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora. Solarno hlađenje. Solarne termoelektrane.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Gerhard Stryi-Hipp Renewable Heating and Cooling: Technologies and Application Woodhead Publishing, 2015.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Nicolae Badea Design for Micro-Combined Cooling, Heating and Power Systems: Stirling Engines and Renewable Power Systems Springer, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. nabrojati vrste obnovljivih izvora energije koji se mogu koristiti za proizvodnju toplinske energije

2. klasificirati i nabrojati vrste obnovljivih izvora energije koji se mogu koristiti za kogeneraciju i trigeneraciju

3. objasniti primjenu pojedinih vrsta obnovljivih izvora energije za toplinske primjene

4. proračunati očekivanu proizvodnju toplinske energije za različite toplinske primjene obnovljivih izvora energijeAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4Predavanja (PR), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Konstrukcijske vježbe (KV)510
Rješavanje problema zadanog na KV3011,2,3,4Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Pisanje seminarskog rada3013,4Seminarski radPregled seminarskog rada i vrednovanje prema unaprijed dogovorenim kriterijima020