Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Toplinske primjene obnovljivih izvora energije DE4I-10

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 0 | K 30 | ISVU 149832 177085 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

TOPIĆ DANIJEL, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s tehnologijama dobivanja toplinske energije iz obnovljivih izvora energije, kogeneracijskih i trigeneracijskih sustava.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis 2. godine studija

Sadržaj

Podjela izvora energije. Vrste obnovljivih izvora energije. Grijanje na biomasu. Mikro kogeneracijski i trigeneracijski sustavi u građevinama. Geotermalna energija. Dizalice topline (toplinske pumpe). Pretvorba energije Sunčeva zračenja u toplinsku energiju za pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora. Solarno hlađenje. Solarne termoelektrane.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Gerhard Stryi-Hipp Renewable Heating and Cooling: Technologies and Application Woodhead Publishing, 2015.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Nicolae Badea Design for Micro-Combined Cooling, Heating and Power Systems: Stirling Engines and Renewable Power Systems Springer, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. nabrojati vrste obnovljivih izvora energije koji se mogu koristiti za proizvodnju toplinske energije

2. klasificirati i nabrojati vrste obnovljivih izvora energije koji se mogu koristiti za kogeneraciju i trigeneraciju

3. objasniti primjenu pojedinih vrsta obnovljivih izvora energije za toplinske primjene

4. proračunati očekivanu proizvodnju toplinske energije za različite toplinske primjene obnovljivih izvora energijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti