Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Uzemljivači i sustavi uzemljenja DE4I-09

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149825 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KNEŽEVIĆ GORAN, nositelj
TOLIĆ IVAN, suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima objasniti dimenzioniranje sustava uzemljenja elektroenergetskih postrojenja. Studente osposobiti za samostalni izračun i mjerenje otpora uzemljenja elektroenergetskih postrojenja.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Vrste uzemljenja, definiranje pojmova uzemljivača i sustava uzemljenja. Karakteristike tla, sezonske promjene otpornosti tla, mjerenja otpornosti tla. Napon dodira, napon koraka i kriteriji zaštite od električnog udara. Teorijske postavke za izračun otpora uzemljenja, osnove numeričkih metoda za analizu sustava uzemljenja. Okomito ukopani uzemljivači, raspodjela potencijala i utvrđivanje otpora uzemljenja štapnog uzemljivača. Trakasti uzemljivač, raspodjela potencijala i utvrđivanje otpora uzemljenja trakastog uzemljivača. Temeljni uzemljivač, armirani temelji kao temeljni uzemljivači. Kombinirani uzemljivač izveden sa skupinama štapnih i trakastih uzemljivača, zrakasti uzemljivači, prstenasti uzemljivači, mrežasti uzemljivači. Uzemljivači instalacija za zaštitu od atmosferskih pražnjenja (impulsni uzemljivači). Redukcijski faktor uzemljenja, primjena metalnog plašta kabela kao uzemljivača, problemi iznošenja potencijala. Posebni uzemljivači. Projektiranje i izvođenje uzemljivača TS 10(20)/0,4 kV i stupova dalekovoda 10(20) kV. Proračun otpora uzemljenja i razdiobe potencijala primjenom programskog paketa CYMGRD za različite konfiguracije uzemljivača.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Majdandžić, F. Uzemljivači i sustavi uzemljenja Zagreb: Graphis, 2004.

2. 2 He Jinliang; Zeng Rong; Zhang Bo Methodology and technology for power system grounding IEEE, John Wiley & Sons Singapore, 2013.

3. 3 H. Požar Visokonaponska rasklopna postrojenja Tehnička knjiga - Zagreb, 1967.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.P. Sakis Meliopulos Power System Grounding and Transients: An Introduction Marcel Dekker, Inc., New York, 1988.

2. 2 M. Padelin Zaštita od groma Školska knjiga, Zagreb 1987.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati osnovne pojmove uzemljivača i sustava uzemljenja

2. vrednovati rezultate izračuna otpora uzemljenja štapnih, trakastih, temeljnih i mrežastih uzemljivača

3. konstruirati sastavljene uzemljivače kombinacijom skupina trakastih i štapnih uzemljivača

4. izmjeriti otpor uzemljenja elektroenergetskih visokonaponskih postrojenja

5. dizajnirati složeni sustav uzemljenja elektroenergetskih postrojenja primjenom računalnog programaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti