Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sustavi neprekidnog napajanja DE4I-08

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 62300 149818 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BRANDIS ANDREJ, suradnik
PELIN DENIS, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s područjem neprekidnih sustava napajanja, čime se stvaraju osnove za razumijevanje rada, ispitivanje, puštanje u pogon i projektiranje sustava.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Osnovni pojmovi. Podjela sustava neprekidnih napajanja s obzirom na vrste trošila, vrijeme prespajanja i autonomiju. Vrste sustava neprekidnih napajanja. Blok motor –generator. Agregati. Akumulatorske baterije. Neprekidni izvori napajanja e elektroničkim energetskim pretvaračima (UPS). Hibridni sustavi. Odabir potrebne snage i topološke strukture UPS-a. Važeće smjernice, norme i propisi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Skok, S. Besprekidni izvori napajanja Kigen, 2002.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 I. Flegar Elektronički energetski pretvarači Kigen, Zagreb, 2010.

2. 2 A.Kusko Emergency/standby power systems McGraw Hii Book Comp.,New York, 1989.

3. 3 D.C.Griffith Uninterruptuble power supplies Marcel Dekker Inc., New York/Basel,1989.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. klasificirati sustave neprekidnog napajanja prema vremenu prespajanja, autonomiji i vrstama priključenih trošila

2. vrednovati izbor podsustava neprekidnih izvora napajanja s elektroničkim energetskim pretvaračima (UPS) s obzirom na postavljene tehničke zahtjeve

3. odabrati topološku strukturu UPS-a s obzirom na vrste priključenih trošila

4. analizirati podsustave UPS-a s obzirom na vrstu i način povezivanja elektroničkih energetskih pretvarača

5. testirati i pustiti u pogon jedan odabrani UPSAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)3011,2,3Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3014,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja2020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2345
Izrada seminarskog rada i prezentiranje studentskih radova3011,2,3Samostalan radOcjena seminarskog rada i načina prezentacije025