Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sustavi neprekidnog napajanja DE4I-08

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 62300 149818 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BRANDIS ANDREJ, suradnik
PELIN DENIS, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s područjem neprekidnih sustava napajanja, čime se stvaraju osnove za razumijevanje rada, ispitivanje, puštanje u pogon i projektiranje sustava.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Osnovni pojmovi. Podjela sustava neprekidnih napajanja s obzirom na vrste trošila, vrijeme prespajanja i autonomiju. Vrste sustava neprekidnih napajanja. Blok motor –generator. Agregati. Akumulatorske baterije. Neprekidni izvori napajanja e elektroničkim energetskim pretvaračima (UPS). Hibridni sustavi. Odabir potrebne snage i topološke strukture UPS-a. Važeće smjernice, norme i propisi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Skok, S. Besprekidni izvori napajanja Kigen, 2002.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 I. Flegar Elektronički energetski pretvarači Kigen, Zagreb, 2010.

2. 2 A.Kusko Emergency/standby power systems McGraw Hii Book Comp.,New York, 1989.

3. 3 D.C.Griffith Uninterruptuble power supplies Marcel Dekker Inc., New York/Basel,1989.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. klasificirati sustave neprekidnog napajanja prema vremenu prespajanja, autonomiji i vrstama priključenih trošila

2. vrednovati izbor podsustava neprekidnih izvora napajanja s elektroničkim energetskim pretvaračima (UPS) s obzirom na postavljene tehničke zahtjeve

3. odabrati topološku strukturu UPS-a s obzirom na vrste priključenih trošila

4. analizirati podsustave UPS-a s obzirom na vrstu i način povezivanja elektroničkih energetskih pretvarača

5. testirati i pustiti u pogon jedan odabrani UPSAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti