Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Pohrana i reverzibilnost energije DE4I-07

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149790 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MAJDANDŽIĆ LJUBOMIR, xnositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s važnosti pohrane energije i pretvorbi energije te suvremenim mogućnostima reverzibilnosti energije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Model pohrane energije. Načelo reverzibilnosti energije. Entropija sustava. Anergija i eksergija sustava. Varijacije zakona o održanju energije. Pohrana energije u obliku kinetičke energije. Pohrana energije u obliku potencijalne energije i reverzibilnost energije. Pohrana električne energije. Pohrana energije u kondenzatoru. Superkondenzatori. Uređaji za elektrolizu vode. Pohrana energije u obliku toplinske energije. Vodik i gorivni članci (ćelije). Električna vozila.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Bošnjaković, F. Nauka o toplini, Svezak prvi, drugi i treći Graphis, Zagreb, 2012.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Incropera, F.P., DeWitt, D.P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer John Wiley, New York, 1996.

2. 2 Winter, C-J, Nitsch, J. Wasserstoff als Energieträger, Technik, Systeme und Wirtschaft Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 1986.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti načelo pohrane i reverzibilnosti energije

2. analizirati načine pohrane i reverzibilnosti energije

3. proračunati odnos energije uređaja za elektrolizu i energije iz gorivih ćelija

4. proračunati pohranu i reverzibilnosti energije kod električnog vozilaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti