Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Planiranje pogona EES DE4I-05

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149833 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FEKETE KREŠIMIR, nositelj
KNEŽEVIĆ GORAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalno definiranje i rješavanje optimizacijskih problema kratkoročnog planiranja pogona elektroenergetskog sustava u tržišnim uvjetima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Uvod - struktura EES-a, osnovni pojmovi kratkoročnog planiranja pogona EES-a, struktura tržišta električnom energijom i principi trgovanja, prognoza opterećenja EES-a, pregled optimizacijskih metoda implementiranih u sustav upravljanja energijom (EMS sustav). Ekonomična raspodjela opterećenja na proizvodne agregate (eng. Economic Dispatch). Optimalni tokovi snaga (eng. Optimal Power Flow). Angažiranje agregata termoeloektrane (eng. Thermal Unit Commitment). Angažiranje agregata hidroelektrane (eng. Hydro Unit Commitment). Angažiranje agregata hibridnog sustava (eng. Hybrid Unit Commitment) – optimizacijski model kratkoročnog planiranja rada hibridnog sustava koji se može sastojati od različitih tipova hidroelektrana, termoelektrana i vjetroelektrana.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 A.J. Momoh Electric Power System Applications of Optimization CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida, 2009.

2. 2 Lukač Z; Neralić L. Operacijska istraživanja Zagreb: Element, 2012.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.J. Wood, B.F. Wollenberg Power Generation Operation and Control John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996

2. 2 M. Shahidehpour, H. Yaminand Z. Li Market Operationsin Electric Power System – Forecasting, Scheduling and Risk Management John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002

3. 3 D.S. Kirschen, G. Strbac Fundamentals of Power System Economics John Wiley & Sons, Inc., New York, 2004.

4. 4 S. Nikolovski, K. Fekete, G. Knežević, Z. Stanić Uvod u tržište električne energije Elektrotehnički fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2010.

5. 5 L. Söder, M. Amelin Efficient Operation and Planning of Power System, 8th ed. Stockholm: Royal Institute of Technology, 2007.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kategorizirati osnovne pojmove kratkoročnog planiranja EES-a

2. opisati slijedeće optimizacijske probleme: ekonomična raspodjela opterećenja, optimalni tokovi snaga, angažiranje agregata hidroelektrana, angažiranje agregata termoelektrana i angažiranje agregata hibridnog sustava

3. usporediti ekonomičnu raspodjelu opterećenja i optimalne tokove snaga za zadani model elektroenergetskog sustava u računalnom programu

4. kreirati optimizacijske probleme angažiranja termoelektrana i hidroelektrana u tržišnim uvjetima uz pomoć računalnog programa

5. kreirati funkciju cilja i pripadna ograničenja optimizacijskog problema hibridnog modela EES-aAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti