Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Numeričke metode u elektromagnetizmu DE4I-04

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149835 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HEDERIĆ ŽELJKO, nositelj
BARIĆ TOMISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati matematičke modele električnih i magnetskih polja za rješavanje pomoću numeričke integracije i diferenciranja, te ih upoznati sa osnovama iz područja numeričkih metoda u elektromagnetizmu. Osposobiti studente za proračune polja primjenom suvremenih programskih alata za numeričke proračune.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

U kolegiju se ispituju načela i primjena numeričkih metoda za rješavanje praktičnih elektromagnetskih problema (računalni elektromagnetizam). Metoda momenata s primjenom na: elektrostatiku (razdiobe naboja po tijelima), razdiobe struja odvoda (uzemljivači), antene (dijagrami zračenja i razdiobe struje antena), val na vodu. Metoda konačnih razlika: vođenje topline. Metoda konačnih elemenata: vođenje topline, magnetostatika. Hibridne metode. Ujedno se istražuje primjena tradicionalnih analitičkih metoda u elektromagnetizmu: rješenje integralno-diferencijalnih jednadžbi kojima postoji rješenje s primjenom na kapacitivnost i induktivnost, razdiobe naboja i struja i dr. Računalno programiranje: izrada algoritama za primjenu metoda momenata, konačnih razlika i konačnih elemenata za gore navedene primjere u praksi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Z. Haznadar Elektromagnetska teorija i polja Liber, Zagreb, 1972.

2. 2 S. Berberović Teorijska elektrotehnika–odabrani primjeri Graphis, Zagreb,1998.

3. 3 Sadiku, Matthew N.O. Numerical Techniques in Electromagnetics CRC Press, 2000.

4. 4 Haznadar, I; Štih, Z. Elektromagnetizam I i II. Zagreb: Školska knjiga, 1997.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 W.H.A. Schilders, E.J.W. ter Maten Numerical Methods in Electromagnetics, Vol. 13: Special Volume ELSEVIER, North Holland, 2005,

2. 2 Z. Haznadar, Ž. Štih Electromagnetics Fields, Waves and Numerical Methods IOS Press, Ohmsha, Amsterdam, Vol. 20, 2000.

3. 3 Matthew N.O. Sadiku Numerical Techniques in Electromagnetics CRC Press; 2 edition, 2000

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. upotrijebiti temeljne fizikalne zakone i matematičke modele električnih i magnetskih polja za rješavanje pomoću numeričke integracije i diferenciranja

2. razumjeti i primijeniti iterativne metode u rješavanju sustava jednadžbi

3. kritički analizirati rezultate simulacija metodom konačnih razlika

4. kritički analizirati rezultate simulacija metodom konačnih elemenata

5. kritički analizirati rezultate simulacija metodom momenata

6. stvarati modele u komercijalnim FEM i BEM programima za provođenje analiza i sinteza inženjerskih zadaćaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti