Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Energetski pregledi i javna rasvjeta DE4I-02

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149739 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GLAVAŠ HRVOJE, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s provedbom energetskog pregleda stavljajući naglasak na energetske preglede javne rasvjete. Cilj kolegija je kroz detaljnu analizu pojedinih stavke metodologije proširiti spoznaju o provedbi energetskog pregleda javne rasvjete uvažavajući njenu specifičnosti. Osim analize kolegij donosi osnovne informacije o projektiranju javne rasvjete kao bi se mogle predložiti realne mjere energetske učinkovitosti.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Energetski pregledi sastavni su dio provedbe dijela energetske politike europske unije. Cilj kolegija je upoznati studente s postupkom provedbe energetskog pregleda javne rasvjete kroz analizu energetske bilance u skladu s nacionalnom metodologijom. Za potrebe analize neophodno je usvojiti osnovna znanja o osnovnim elementima i projektiranju javne rasvjete kako bi se mogla predložiti tehnička rješenja poboljšanja energetske učinkovitosti i odabrati optimalno rješenja poboljšanja energetske učinkovitosti.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 EN 13201-1 Cestovna rasvjeta -- 1. dio: Odabir razreda rasvjete

2. 2 EN 13201-2 Cestovna rasvjeta -- 2. dio: Zahtijevana svojstva

3. 3 EN 13201-3 Cestovna rasvjeta -- 3. dio: Proračun svojstava

4. 4 EN 13201-4 Cestovna rasvjeta -- 4. dio: Metode mjerenja svojstava rasvjete

5. 5 EN 13201-5 Cestovna rasvjeta -- 5. dio: Pokazatelji energetskih svojstava


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Zakonu o energiji (NN 68/01, 177/04, 76/07)

2. 2 Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN107/03)

3. 3 Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)

4. 4 Energy Management Handbook, seventh edition CRC press, 2009.

5. 5 Svjetlotehnički priručnik Elektrokovina, Maribor, 1978.

6. 6 UNDP, Priručnik za energetske savjetnike Zagreb, 2008.

7. 7 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog urešenja i graditeljstva, metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada, Zagreb, 2009.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti i opisati postupak provedbe energetskog pregleda

2. shvatiti funkcioniranje osnovnih elementa sustava javne rasvjete

3. analizirati prikupljene podatke i izraditi izvješće o provedbi energetskog pregleda

4. stvarati prijedlog tehničkih rješenja poboljšanja energetske učinkovitosti

5. stvarati rješenja poboljšanja energetske učinkovitostiAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)6021,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3013Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja020
Rješavanje problema zadanog na KV3012,3,4Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550