Sveučilišni diplomski studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Zaštita u elektroenergetskom sustavu DE3-01

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 62295 149828 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NIKOLOVSKI SRETE, nositelj
MASLE DINO, suradnik

Ciljevi predmeta

Podučiti studente za samostalni izbor i projektiranje i proračune nadstrujne, nad/pod naponske, nad/pod frekvencijske, diferencijalne i distantne zaštite generatora, transformatora, motora, električnih zračnih i kabelskih l vodova i elektroenergetskih postrojenja u cjelini

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Osnovna zadaća zaštite, principi rada i svojstva zaštite u EES-u. Osnovni zahtjevi pred zaštitu, brzina, selektivnost, osjetljivost i zalihosnost zaštitnih releja. Principi rada elektromehaničkih i statičkih releja strujnih, diferencijalnih, naponskih i učinskih releja. Nadstrujni releji s vremenski neovisnim i ovisnim strujnim karakteristikama. Naponski, frekvencijski i učinski releji. Statički releji s jednom, dvije i više el. veličina. Kvarovi i nedopuštenja stanja generatora. Zaštita od kratkog spoja između statorskih namotaja. Zaštita od zemljospoja namotaja statora. Zaštita od spoja zavojaka iste faze. Zaštita od zemljospoja u uzbudnom namotaju. Zaštita od preopterećenja. Zaštita od struja kratkog spoja. Zaštita od previsokog napona. Zaštita od povratne snage (motorskog rada). Zaštita od asinkronog rada (gubitka uzbude). Zaštita od previsokog broja okretaja generator. Zaštita od pregrijavanja generator. Kriteriji za izbor zaštite generatora. Kvarovi i nedopuštenja stanja transformatora. Principi i načini zaštite transformatora. Diferencijalna zaštita. Plinska zaštita (Buholtz). Zaštita od zemljospoja. Trenutna nadstrujna zaštita i zaštita od preopterećenja transformatora (termička zaštita). Zaštita transformatora od struja kratkog spoja u mreži. Zaštita od preopterećenja jezgre transformatora. Zaštita regulacijske sklopke. Kvarovi i opasna pogonska stanja električnih mreža Zaštita električnih mreža osiguračima .Nadstrujna i usmjerena zaštita. Zemljospojna i usmjerena zemljospojna zaštita. Distantna zaštita. Diferencijalna zaštita pilot vodičima.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Nikolovski, Srete Zaštita u EES-u Osijek : ETF, 2007.

2. 2 Singh, S.N. Electric Power generation, Transmission and Distribution India, Prentice –Hall, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Network protection and automation Guide AREVA, priručnik 2011

2. 2 S. Horowic, A. Padke Power system relaying RSP Ldt. 1995

3. 3 P.M. Anderson Power systm protection IEEE Press series, New York, 1999

4. 4 C. Russel Mason The Art &Science of protective relaying General electric

5. 5 ABB, SIEMENS Končar katalozi

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. shvatiti sve vrste zaštita i njihovu zadaću u EES-u

2. razumjeti osnovne principe rada elektromehaničkih strujnih, naponskih i učinskih releja

3. analizirati i simulirati u programkom alatu načine rada distantnih releja za zaštitu visokonaponskih vodova

4. vrjednovati značajke pojedinih digitalnih zaštita generatora, transformatora i vodova

5. kreirati modele nadstrujnih i usmjerenih zaštita u distributivnim mrežama s DG te vrjednovati značajke njihovog rada

6. kreirati simulacijske proračune suvremenim alatima za koordinaciju nadstrujne zaštiteAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti