Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Elektrane DE2-01

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149728 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŽNIDAREC MATEJ, suradnik
PRIMORAC MARIO, suradnik
ŠLJIVAC DAMIR, nositelj
ŠIMIĆ ZDENKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovama transformacije energije u elektranama, kao i s elementima i funkcioniranjem različitih tipova elektrana.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Klasifikacija oblika energije. Osnove transformacije energije. Osnovne karakteristike elektrana. Hidroelektrane: Dijelovi hidroelektrane. Vodne turbine. Tipovi hidroelektrana. Karakteristike hidroelektrana. Prilagođavanje hidroelektrana opterećenju. Pumpno-akumulacijske hidroelektrane. Elektrane na plimu i oseku. Termoelektrane: Parni kotao. Parna turbina. Kondenzacijske termoelektrane. Troškovi izgradnje i pogona termoelektrana. Kombini-rana proizvodnja pare i električne energije. Prilagođavanje parnih termoelektrana opterećenju. Termoelektrane s plinskim turbinama. Nuklearne termoelektrane: Osnovne sheme spoja za proizvodnju pare u nuklearnoj termoelektrani. Lančana reakcija. Udarni presjek. Nuklearni reaktor. Faktor multiplikacije. Reaktivnost reaktora. Tipovi termičkih reaktora. Oplodni reaktori. Deponiranje istrošenog goriva. Alternativni izvori energije: Korištenje solarne energije. Korištenje geotermičke energije. Korištenje energije vjetra. Sinkroni generator u pogonu. Električne sheme elektrane. Sinkroni generator u pogonu. Transformator u pogonu. Vlastiti potrošak elektrane.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Nag, P.K. Power Plant Engineering, 4th edition McGraw Hill Education, 2014.

2. 2 L. Jozsa Energetski procesi i elektrane ETF Osijek, 2006


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. M. Tagare Electric Power Generation John Wiley & Sons, Inc., Hoboken/New Jersey, 2011

2. 2 P. Breeze Power Generation Technologies Elsevier Newnes, New York, 2005

3. 3 A. K. Raja, A. P. Srivastava, M. Dwivedi Power Plant Engineering New Age Publishers, New Delhi, 2006

4. 4 Tehnička enciklopedija, knjige 3, 4 i 5 Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1963 – 1997

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. specificirati energetske procese u elektranama

2. procijeniti osnovne značajke elektrana

3. specificirati elemente i cjelinu hidroelektrana

4. specificirati elemente i cjelinu termoelektrana

5. specificirati elemente i cjelinu nuklearnih elektrana

6. usporediti alternativne izvore energije

7. evaluirati u planiranju i izgradnji izvora električne energijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti