Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Električni strojevi DE1-01

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149730 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
ĆORLUKA VENCO, suradnik
HEDERIĆ ŽELJKO, nositelj
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, suradnik
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR, suradnik
BAŠIĆ IVICA, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa principima rada električnih strojeva, konstrukcijskim dijelovima i pogonskim stanjima. Upoznati studente s osnovama analize rada pojedinih električnih strojeva u različitim režimima rada. Upoznati studente s osnovama procedura dijagnostike stanja i monitoring rada električnih strojeva u pogonima. Osposobiti studente za jednostavnije proračune i analize napona, struja, snaga i stupanj djelovanja za različita opterećenja asinkronih, istosmjernih i sinkronih strojeva. Osposobiti studente za provođenje procedura mjerenja i ispitivanja asinkronih i istosmjernih motora, sinkronih i istosmjernih generatora te analiziranja i proračuna svih veličina dobivenih tim mjerenjima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Magnetski sustavi. Transformatori. Osnovni principi električnih strojeva. Sinkroni strojevi. Sinkroni stroj na krutoj mreži. Momentna karakteristika. Sinkroni stroj na vlastitoj mreži. Sinkroni motor. Izvedbe i svojstva. Asinkroni strojevi. Momentna karakteristika. Kolutni motor. Kavezni motor. Rotor s potiskivanjem struje. Izvedbeni oblici i vrste zaštite. Istosmjerni strojevi. Vrste uzbude. Reakcija armature. Karakteristike generatora i motora. Regulacija napona i brzine vrtnje. Komutacija. Označavanje i izvedbe namota. Jednofazni strojevi. Jednofazni asinkroni i sinkroni motori. Univerzalni motor. Posebne vrste strojeva. Linearni motori. Koračni motori.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Pužar, M; Mandić, I. Osnove električnih strojeva Osijek, 2010.

2. 2 Fitzgerald, E. C; Kingsley; S. D. Umans Electric Machinery McGraw-Hill, 2012.

3. 3 Dolenc A. Transformatori Školska knjiga, Zagreb, 1991

4. 4 Wolf, R. Osnove električnih strojeva Školska knjiga, Zagreb 1991.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Piotrovskij, L.M. Električni strojevi Tehnička knjiga, Zagreb 1970.

2. 2 Bego, V. Mjerni transformatori TE/8 JLZ, Zagreb 1982.

3. 3 Sirotić, Z., Maljković, Z. Sinkroni strojevi, skripta ETF Zagreb, 1996.

4. 4 Mandić,Tomljenović,Pužar Sinkroni i asinkroni električni strojevi Tehničko veleučilište Zagreb 2012

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti princip rada, konstrukcijske dijelove, ulogu transformatora u EES-u i osnovna pogonska stanja transformatora (prazni hod. kratki spoj, opterećenje)

2. razumjeti princip rada, konstrukcijske dijelove, ulogu istosmjernih, asinkronih i sinkronih strojeva u pogonima i osnovna pogonska stanja (prazni hod. kratki spoj, opterećenje)

3. vrednovati procedure dijagnostike stanja i rezultata monitoringa rada električnih strojeva u pogonima

4. obrazložiti izračunate vrijednosti za napone, struje, snage, te stupanj djelovanja za različita opterećenja asinkronih, istosmjernih i sinkronih strojeva

5. kritički analizirati rješenja dobivena za izabrane numeričke primjere iz električnih strojeva

6. kategorizirati i razlikovati procedure mjerenja i ispitivanja asinkronih i istosmjernih motora, sinkronih i istosmjernih generatora te obrazložiti i analizirati proračunate veličine dobivene tim mjerenjimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti