Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Ugradbeni računalni sustavi DARabEng2-04-17

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 207058 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KESER TOMISLAV, nositelj
GRBIĆ RATKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati sa svestranošću i sveprisutnošću primjene digitalnih računalnih sustava u aplikacijama koje nisu intrinsično vezane samo za računarstvo i obradu informacija. Pokazati im principe analize, definicije i sinteze računalnih sustava specijalizirane namjene u funkciji upravljanja i/ili vođenja realnih procesa uporabom odgovarajuće računalne arhitekture. Poučiti ih prepoznavanju, analizi, definiciji i projektiranju digitalnih upravljačkih sustava temeljenih na mikroračunalima, mikroupravljačima i/ili DSP sustavima. Upoznati ih sa osnovnim principima programiranja ugrađenih računalnih sustava, sklopovskog projektiranja istih te realizaciji i ugradnji u realne upravljačke sustave.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Osnovni pojmovi u računalstvu. Arhitektura i organizacija mikroprocesora, mikroupravljača i digitalnih signal procesora. Karakteristične značajke i specifičnosti ugrađenih računalnih sustava. Struktura i zasnivanje ugrađenih računalnih sustava. Oprema za razvoj sklopovlja. Dizajn tiskanih pločica. Oprema za izradu programske podrške. Pouzdanost i sigurnost ugrađenih sustava. Ispitivanje, verifikacija i validacija ugrađenih sustava. Primjene ugrađenih sustava. Primjena u procesima inteligentnih mjerenja. Primjena u upravljanju procesima. Primjena u nadzoru, prikupljanju i distribuciji podataka.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 E. White Making Embedded Systems O Reilly Media, 2011. (ISBN 978-1-4493-0214-6)

2. 2 E. A. Lee, S. A. Seshia Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach, Edition 1.5 2014. (ISBN 978-0-557-70857-4)


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Roger Young How Computers Work: Processor and Main Memory Roger Stephen Young, 2001.

2. 2 Sophocles J. Orfanidis Optimum Signal Processing Rutgers University, 2nd Edition, 2007., eBook (free)

3. 3 Michael J. Pont Patterns for Time-Triggered Embedded Systems Addison-Wesley, 2014.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razlikovati računalne sustave temeljene na mikroprocesorima, mikroupravljačima i digitalnim signal procesorima

2. objasniti specifičnosti primjene mikroprocesora, mikroupravljača i DSP u ugradbenim aplikacijama

3. definirati i vrednovati zahtjeve te odabrati ugradbeni računalni sustav na temelju aplikativnih zahtjeva

4. analizirati i vrednovati primjenjivost ugradbenog računalnog sustava za rad u stvarnom vremenu

5. projektirati programsku podršku prema aplikativnim zahtjevima

6. projektirati sklopovlje ugradbenog računalnog sustava u CAD alatimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti