Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Dizajn računalnih sustava DAR1-01

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149726 177865 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HOCENSKI ŽELJKO, nositelj
VIDOVIĆ IVAN, suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati teorijska i praktična znanja iz područja dizajna računala, mikroprocesora i mikroprocesorskih sustava. Student se uči prepoznavati specifične probleme područja dizajna mikroprocesora, mikroupravljača i računala. Stječu se vještine primjene alata za dizajn sklopovlja i programske podrške, simulaciju rada i verifikaciju dizajna. Predstavljaju se alati i instrumentacija za razvoj i dijagnosticiranje ispravnosti rada računala kao digitalni osciloskop, logički analizator, programator za FPGA integrirane sklopove, programski paketi za projektiranje digitalnih integriranih sklopova (kao MicroSIM, OrCAD, Cadence i drugi)

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Organizacija računala. Mikroprocesor. Primjer 8-bitovne organizacije. Mikroprocesori porodice Intel. Dijagram stanja i primjena pri dizajnu. Načini adresiranja. Građa skupa naredbi. Formati naredbi. Mikrooperacije i jezici za registarski prijenos (RTL). Jezici za opis sklopovlja (VHDL). Dizajn mikroprocesora. Dizajn jednostavne središnje jedinice. Jednosabirnički dizajn. Dizajn sa dvije i tri sabirnice. Verifikacija dizajna. Dizajn upravljačke jedinice mikroprocesora. Mikrosljednik. Mikroinstrukcije i nanoinstrukcije. Izvođenje aritmetičkih operacija. Aritmetika čvrstog zareza. Aritmetika pomičnog zareza. Organizacija memorijskog sustava. Priručna memorija. Virtualna memorija. Organizacija ulazno-izlaznih jedinica. Programski ulaz i izlaz. Prekidni sustav. Izravan pristup memoriji. Ulazno-izlazni procesor. Arhitektura RISC. Skup naredbi. Cjevovodi. Arhitektura CISC. Paralelno procesiranje. Paralelizam u jednoprocesorskom sustavu. Višeprocesorska organizacija. Komuniciranje u višeprocesorskom sustavu. Organizacija memorije. Operacijski sustav. Alternativne paralelne arhitekture.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 J.D.Carpinelli Computer Systems Organization & Architecture Addison Wesley, 2001.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D.Sima, T. Fountain, P.Kacsuk Advanced Computer Architectures - A Design Space Aproach Addison Wesley, 1997.

2. 2 B.B. Brey The Intel Microprocessors 8086-8088, 80186-80188, 80286, 80386, 80486, Pentium Pro Processor and Pentium II, Architecture, Programming and Interfacing Prentice Hall, 2000.

3. 3 K. Hwang, D. DeGroot Parallel Processing for Supercomputers and Artificial Intelligence McGraw-Hill, New York, 1989.

4. 4 Volnei A. Pedroni Circuit Design and Simulation with VHDL, Second Edition London, 2010

5. 5 David Harris, Sarah Harris Digital Design and Computer Architecture, Second Edition 2012

6. 6 David A. Patterson, John L. Hennessy Computer Organization and Design, Fifth Edition: The Hardware/Software Interface 2013

7. 7 William Stallings Computer Organization and Architecture (9th Edition) 2012

8. 8 Mario Kovač Arhitektura računala 2015

9. 9 V.P.Heuring, H.F.Jordan Computer Systems Design and Architecture Addison Wesley, 1997.

10. 10 S.Ribarić RISC i CISC arhitektura Školska knjiga, Zagreb, 1994.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. specificirati i opisati funkcionalnosti računalnih sustava

2. objasniti i usporediti dijelove računalnog sustava

3. usporediti i testirati rad različitih jednostavnih i složenih računalnih sustava

4. specificirati i dizajnirati jednostavne procesorske sustave s perifernim jedinicama

5. primijeniti i testirati jednostavne procesorske sustave na razvojnim maketama

6. objasniti i kategorizirati razvijene i primijenjene procesorske sustaveAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)12
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012,3,4,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja418
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Rješavanje zadataka 1451.51,2,3,4Kontrolna zadaća (1/2 pismenog ispita)Provjera riješenih zadataka1225
Rješavanje zadataka 2451.51,2,3,4Kontrolna zadaća (1/2 pismenog ispita)Provjera riješenih zadataka1225