Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Objektno programiranje DAKb2-04

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149783 177869 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NYARKO EMMANUEL-KARLO, nositelj
FILKO DAMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim principima objektno orijentiranog programiranja, upoznati ih s programskim jezicima C# i Python, te im prezentirati izradu aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Temeljni principi objektno orijentiranog programiranja, razlike u odnosu na proceduralno programiranje. Programski jezici C# i Python. Pojam klase i objekta. Varijable i metode kao dio objekta. Elementi klase i njihova kontrola pristupa. Osnovni postupci stvaranja i uništenja objekta. Životni vijek objekta. Polimorfizam, lista raznorodnih objekata i virtualne funkcije. Nasljeđivanje. Kontrola pristupa nad klasama: privatni, zaštićeni i javni. Preopterećenje operatora. Predlošci funkcija i klasa. Rukovanje iznimkama. Predlošci. Višenitnost i višenitne aplikacije. Događaji. Izrada aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem.

Komentari

Nastava se može održati na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Lutz, M. Learning Python, 5th Edition O Reilly Media, 2013.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 The Python Tutorial (https://docs.python.org/2/tutorial/)

2. 2 C# Tutorial (http://www.csharp-station.com/tutorial.aspx)

3. 3 L. Jesse Programming C#, 4th Edition O Reilly Media, 2005 prijevod: Programiranje C#; Antić, Ana; Grgić, Marko

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati organizacijsku strukturu i razviti elemente za objektni model

2. kreirati korisničke tipove podataka (klase) i iz njih izvesti potrebne objekte

3. razviti glavni program u odgovarajućem programskom jeziku koji na osnovu objektno orijentiranog pristupa riješava zadani problem

4. prepoznati pogreške u programskog kodu, ispraviti ih, napraviti izvršnu verziju programa te testirati rad programa

5. samostalno planirati i izrađivati računalne programe koji rješavaju zadani problemAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti