Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Objektno programiranje DAKb2-04

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149783 177869 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NYARKO EMMANUEL-KARLO, nositelj
FILKO DAMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim principima objektno orijentiranog programiranja, upoznati ih s programskim jezicima C# i Python, te im prezentirati izradu aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Temeljni principi objektno orijentiranog programiranja, razlike u odnosu na proceduralno programiranje. Programski jezici C# i Python. Pojam klase i objekta. Varijable i metode kao dio objekta. Elementi klase i njihova kontrola pristupa. Osnovni postupci stvaranja i uništenja objekta. Životni vijek objekta. Polimorfizam, lista raznorodnih objekata i virtualne funkcije. Nasljeđivanje. Kontrola pristupa nad klasama: privatni, zaštićeni i javni. Preopterećenje operatora. Predlošci funkcija i klasa. Rukovanje iznimkama. Predlošci. Višenitnost i višenitne aplikacije. Događaji. Izrada aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem.

Komentari

Nastava se može održati na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Lutz, M. Learning Python, 5th Edition O Reilly Media, 2013.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 The Python Tutorial (https://docs.python.org/2/tutorial/)

2. 2 C# Tutorial (http://www.csharp-station.com/tutorial.aspx)

3. 3 L. Jesse Programming C#, 4th Edition O Reilly Media, 2005 prijevod: Programiranje C#; Antić, Ana; Grgić, Marko

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati organizacijsku strukturu i razviti elemente za objektni model

2. kreirati korisničke tipove podataka (klase) i iz njih izvesti potrebne objekte

3. razviti glavni program u odgovarajućem programskom jeziku koji na osnovu objektno orijentiranog pristupa riješava zadani problem

4. prepoznati pogreške u programskog kodu, ispraviti ih, napraviti izvršnu verziju programa te testirati rad programa

5. samostalno planirati i izrađivati računalne programe koji rješavaju zadani problemAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)710
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3011,2,3,4,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1835
Projektni zadaci3011,2,3,4,5Izrada projektnih zadatakaProvjera rezultata projektnih zadataka, ocjena prezentacija025