Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Digitalna videotehnika DAKR4I-01

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 62278 149723 160175 177883 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VRANJEŠ MARIO, suradnik
RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj
VAJAK DENIS, suradnik
BJELICA MILAN, suradnik
KOVAČEVIĆ BRANIMIR, suradnik
KOVAČEVIĆ MARKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s analognim i digitalnim televizijskim sustavima te primjenom normi za kodiranje videosignala u digitalnoj televiziji. Osposobiti studente za samostalan razvoj programske podrške za digitalne televizijske prijemnike, koji uključuje rukovanje sklopovljem televizijskog prijemnika, razvoj programske podrške srednjeg sloja, korištenje protokola u digitalnoj televiziji i preuzimanje i korištenje podataka iz digitalnog prijenosnog toka, kao i dizajn osnovne televizijske aplikacije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Sustavi analogne televizije. Digitalizacija komponentnog i kompozitnog video signala. Vremenska i prostorna korelacija. Procjena i nadomještanje pokreta, proračun vektora pokreta. Kodiranje teksture. Entropijsko kodiranje. Primjena normi MPEG-2, H.264/AVC i H.265 u digitalnoj televiziji. Ocjena kvalitete videa. Pregled normi za digitalnu televiziju. DVB-T: izvorsko i kanalno kodiranje, modulacija, jednofrekvencijska mreža. Organizacija programskih i prijenosnih tokova. MPEG-2 prijenosni tok, signalizacijske informacije i organizacija postupka dopremanja audio, video i podatkovnih tokova do prijemnika. Arhitektura sklopovlja i programske podrške DTV prijemnika. Zaštita sadržaja, uvjetni pristup sadržaju kroz DVB-CSA, DVB-CI i CI+ norme. Arhitekture sklopovlja i programske podrške sustava s uvjetnim pristupom.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Međunarodne preporuke za digitalnu televiziju: www.etsi.org/standards, www.dvb.org/standards


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Walter Fischer Digital Video and Audio Broadcasting Technology , A Practical Engineering Guide, Third Edition Springer, 2010.

2. 2 Harve Benoit Digital Television-Satellite, cable, Terrestial, IPTV, Mobile TV in teh DVB Framework Focal Press (Elsevier), 2008.

3. 3 E.G. Richardson H.264 and MPEG-4 video compression John Wiley & Sons, 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati karakteristike videosignala; izabrati parametre za digitalizaciju i kompresiju videosignala te vrednovati njegovu kvalitetu

2. analizirati primjenu DCT, procjenu i nadomještanje pokreta, te vrednovati primjenu različitih normi kod kodiranja videosignala

3. razlikovati načine izvorskog i kanalnog kodiranje, te tipove modulacije kod DVB-T i DVB-T2

4. usporediti različite načine zaštite sadržaja i uvjetnog pristupa sadržajima u digitalnoj televiziji

5. razviti programsku podršku za digitalni televizijski prijemnik, uključujući korištenje protokola te preuzimanje i korištenje podataka iz prijenosnog toka

6. dizajnirati osnovne televizijske aplikacijeAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)531.81,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)35
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja120.45,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja410
Rješavanje problema zadanog na KV270.95,6Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja421.41,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Priprema dokumentacije za projektni zadatak150.55,6Konstrukcijske vježbeProvjera kvalitete dokumentacije1015