Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Digitalna videotehnika DAKR4I-01

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 62278 149723 160175 177883 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VRANJEŠ MARIO, suradnik
RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj
VAJAK DENIS, suradnik
BJELICA MILAN, xsuradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s analognim i digitalnim televizijskim sustavima te primjenom normi za kodiranje videosignala u digitalnoj televiziji. Osposobiti studente za samostalan razvoj programske podrške za digitalne televizijske prijemnike, koji uključuje rukovanje sklopovljem televizijskog prijemnika, razvoj programske podrške srednjeg sloja, korištenje protokola u digitalnoj televiziji i preuzimanje i korištenje podataka iz digitalnog prijenosnog toka, kao i dizajn osnovne televizijske aplikacije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Sustavi analogne televizije. Digitalizacija komponentnog i kompozitnog video signala. Vremenska i prostorna korelacija. Procjena i nadomještanje pokreta, proračun vektora pokreta. Kodiranje teksture. Entropijsko kodiranje. Primjena normi MPEG-2, H.264/AVC i H.265 u digitalnoj televiziji. Ocjena kvalitete videa. Pregled normi za digitalnu televiziju. DVB-T: izvorsko i kanalno kodiranje, modulacija, jednofrekvencijska mreža. Organizacija programskih i prijenosnih tokova. MPEG-2 prijenosni tok, signalizacijske informacije i organizacija postupka dopremanja audio, video i podatkovnih tokova do prijemnika. Arhitektura sklopovlja i programske podrške DTV prijemnika. Zaštita sadržaja, uvjetni pristup sadržaju kroz DVB-CSA, DVB-CI i CI+ norme. Arhitekture sklopovlja i programske podrške sustava s uvjetnim pristupom.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Međunarodne preporuke za digitalnu televiziju: www.etsi.org/standards, www.dvb.org/standards


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Walter Fischer Digital Video and Audio Broadcasting Technology , A Practical Engineering Guide, Third Edition Springer, 2010.

2. 2 Harve Benoit Digital Television-Satellite, cable, Terrestial, IPTV, Mobile TV in teh DVB Framework Focal Press (Elsevier), 2008.

3. 3 E.G. Richardson H.264 and MPEG-4 video compression John Wiley & Sons, 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati karakteristike videosignala; izabrati parametre za digitalizaciju i kompresiju videosignala te vrednovati njegovu kvalitetu

2. analizirati primjenu DCT, procjenu i nadomještanje pokreta, te vrednovati primjenu različitih normi kod kodiranja videosignala

3. razlikovati načine izvorskog i kanalnog kodiranje, te tipove modulacije kod DVB-T i DVB-T2

4. usporediti različite načine zaštite sadržaja i uvjetnog pristupa sadržajima u digitalnoj televiziji

5. razviti programsku podršku za digitalni televizijski prijemnik, uključujući korištenje protokola te preuzimanje i korištenje podataka iz prijenosnog toka

6. dizajnirati osnovne televizijske aplikacijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti