Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Napredno programiranje DAK1-03

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149762 177864 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HERCEG MARIJAN, nositelj
JOB JOSIP, nositelj
VAJAK DENIS, suradnik
FILIPOVIĆ LUKA, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalan i discipliniran razvoj namjenske programske podrške primjenom dostupnih biblioteka i mehanizama koje nude programski jezici, operacijski sustavi i sklopovlje. Namjera je kod studenata razviti razumijevanje odnosa i ovisnosti između programske podrške i sklopovske arhitekture.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Zadaci namjenske programske podrške i njene posebnosti. Razvoj i ispitivanje namjenske programske podrške. Dublje upoznavanje s elementima programskog jezika C koji su od značaja za pisanje namjenske programske podrške: veličina i reprezentacija osnovnih tipova; varijable i njihova predstava u fizičkoj arhitekturi; mehanizmi zauzimanja memorije; funkcije; pokazivači; strukture, unije i adresno poravnanje; Prevođenje programskog koda. Sustavi za kontrolu verzija. Osnovne strukture podataka koje su česte kod namjenske programske podrške. Proširenja programskog jezika C za rad s namjenskim sustavima, specijalna proširenja prisutna kod nekih C prevoditelja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Šribar, J; Motik, B. B. Desmistificirani C++, 3. Dopunjeno izdanje 2010.

2. 2 Heathfield, Richard; Lawrence, Kirby et al. C Unleashed SAMS, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 C99 language standard ISO/IEC 9899:TC3, ISO/IEC, 2007.

2. 2 Richard Heathfield, Lawrence Kirby et al. C Unleashed SAMS, 2000.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati posebnosti prevoditelja za ciljanu arhitekuru prilikom izrade namjenske programske podrške

2. objasniti postupak prevođenja programskog koda

3. procijeniti učinkovitost zauzimanja memorije u nekom kodu i predložiti moguća poboljšanja

4. razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema za ciljanu arhitekturu

5. identificirati i ispraviti greške u namjenskoj programskoj podršci prilikom izrade iste

6. prosuditi ispravnost rada razvijenog programskog rješenjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti