Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Napredno programiranje DAK1-03

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149762 177864 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HERCEG MARIJAN, nositelj
JOB JOSIP, nositelj
FILIPOVIĆ LUKA, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalan i discipliniran razvoj namjenske programske podrške primjenom dostupnih biblioteka i mehanizama koje nude programski jezici, operacijski sustavi i sklopovlje. Namjera je kod studenata razviti razumijevanje odnosa i ovisnosti između programske podrške i sklopovske arhitekture.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Zadaci namjenske programske podrške i njene posebnosti. Razvoj i ispitivanje namjenske programske podrške. Dublje upoznavanje s elementima programskog jezika C koji su od značaja za pisanje namjenske programske podrške: veličina i reprezentacija osnovnih tipova; varijable i njihova predstava u fizičkoj arhitekturi; mehanizmi zauzimanja memorije; funkcije; pokazivači; strukture, unije i adresno poravnanje; Prevođenje programskog koda. Sustavi za kontrolu verzija. Osnovne strukture podataka koje su česte kod namjenske programske podrške. Proširenja programskog jezika C za rad s namjenskim sustavima, specijalna proširenja prisutna kod nekih C prevoditelja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Šribar, J; Motik, B. B. Desmistificirani C++, 3. Dopunjeno izdanje 2010.

2. 2 Heathfield, Richard; Lawrence, Kirby et al. C Unleashed SAMS, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 C99 language standard ISO/IEC 9899:TC3, ISO/IEC, 2007.

2. 2 Richard Heathfield, Lawrence Kirby et al. C Unleashed SAMS, 2000.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati posebnosti prevoditelja za ciljanu arhitekuru prilikom izrade namjenske programske podrške

2. objasniti postupak prevođenja programskog koda

3. procijeniti učinkovitost zauzimanja memorije u nekom kodu i predložiti moguća poboljšanja

4. razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema za ciljanu arhitekturu

5. identificirati i ispraviti greške u namjenskoj programskoj podršci prilikom izrade iste

6. prosuditi ispravnost rada razvijenog programskog rješenjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti