Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Radar i LiDAR u autonomnim vozilima DAEng4I-01

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 177884 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUPČIĆ SLAVKO, nositelj
CUPEC ROBERT, nositelj
FILKO DAMIR, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa temeljnim principima rada radara i lidara te specifičnostima njihovih primjena kod autonomnih vozila. Studentima prezentirati postupke mjerenja udaljenosti, brzine i kuta objekata detektiranih radarom i lidarom kao i osnove procesiranja signala ovih mjerenja. Upoznati studente s načinom primjene lidara za određivanje položaja samovozećih vozila na karti pohranjenoj u memoriji upravljačkog računala.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Temeljni princip rada radara i primjena radarskih tehnologija u autonomnim vozilima. Mjerenja udaljenosti, brzine i kuta korištenjem radara. Glavni parametri radarskih sustava u autonomnim vozilima. Temeljni princip rada lidara i primjene u autonomnim vozilima. Mjerenja udaljenosti i brzine korištenjem lidara. Korištenje lidara pri mjerenju vidljivosti, detekcije dan/noć, detekcije zagađenja, podešavanja brzine kretanja te prepoznavanja objekata. Glavni parametri lidarskih sustava u autonomnim vozilima. Procesiranje signala dobivenih od radarskih i lidarskih senzora. Elektromagnetska kompatibilnost. Trenutna tehnologija radara i lidara u automotivu. Obrada oblaka točaka dobivenih lidarom. Percepcija okoline i lokalizacija vozila na karti primjenom lidara. Izgradnja karte okoline primjenom lidara.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 H. Winner, S.Hakuli, F.Lotz, C.Singer Handbook of Driver Assistance Systems Springer Reference, Switzerland, 2016.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 V. Jain, P.Heydari Automotive Radar Sensors in Silicon Technologies Springer, New York, London, 2013.

2. 2 V. Issakov Microwave Circuits for 24 GHz Automotive Radar in Silicon-based Technologies Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2010.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti temeljne principe rada radara i lidara

2. primijeniti principe rada radara i lidara kod automomnih vozila

3. objasniti postupke mjerenja udaljenosti, brzine i kuta objekata detektiranih radarom i lidarom

4. identificirati probleme utvrđivanja udaljenosti, brzine i kuta objekata detektiranih radarom i lidarom kao i moguća rješenja

5. definirati postojeća tehnička rješenja u domeni rada radara i lidara i smjerove njihovog razvoja

6. objasniti princip primjene lidara za određivanje položaja samovozećih vozila na karti pohranjenoj u memoriji upravljačkog računalaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti