Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Diplomski rad DAEng4-03

ECTS 16 | P 0 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. ovisi o temi diplomskog rada

2. ovisi o temi diplomskog rada

3. ovisi o temi diplomskog rada

4. ovisi o temi diplomskog radaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti