Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sigurnost informacijskih sustava DAEng3-05

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 177879 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj
KRIŽANOVIĆ VIŠNJA, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa temeljima sigurnosne problematike u informacijskim sustavima (razumijevanje mogućih sigurnosnih prijetnji, napada i rizika), s naglaskom na informacijsko-komunikacijske sustave koji se primjenjuju u vozilima. Naučiti studente da razumiju osnovna načela suvremene kriptografije i način njihove praktične primjene u sigurnosnim protokolima koji se koriste u komunikacijama unutar vozila, između vozila, kao i u komunikaciji vozila sa fiksnom infrastrukturom. Osposobiti studente da planiraju implementaciju odgovarajućih sigurnosnih mehanizama u mrežama vozila.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Osnovni sigurnosni pojmovi i pretpostavke. Osnovna načela suvremene kriptografije. Simetrični kriptosustavi i njihova primjena. Načini rada blokovnih šifri. Asimetrični kriptosustavi i njihova primjena. Kriptografske hash funkcije. Digitalni potpis. Upravljanje kriptografskim ključevima. Sigurnosne prijetnje i rizici u informacijskim sustavima vozila. Vrste napada na informacijske sustave vozila i moguće protumjere. Sigurnosni protokoli za žične i bežične komunikacijske standarde koji se primjenjuju u mrežama vozila. Sigurnosni standardi iz obitelji IEEE 1609. Problematika privatnosti u mrežama vozila. Mehanizmi za sigurno pozicioniranje vozila. Pristup problematici sigurnosti koji prožima sve razine (cross-layer), od podizanja sustava do međusobne komunikacije.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 W. Stallings Cryptography and Network Security – Principles and Practice Paerson, Boston, 2016.

2. 2 M. Wolf Security Engineering for Vehicular IT Systems Springer, 2009.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 K. Lemke, C. Paar, M. Wolf Embedded Security in Cars Springer, 2006.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti i opisati osnovna načela suvremenih kriptosustava i mogućnosti njihove primjene u informacijskim sustavima vozila

2. razumjeti i objasniti sigurnosne rizike, prijetnje i moguće napade kojima su izloženi informacijski sustavi u vozilima

3. implementirati i primijeniti različite sigurnosne mehanizme na modelu informacijskog sustava vozila

4. razumjeti i primijeniti sigurnosne komunikacijske protokole koji se primjenjuju u vozilima

5. izraditi model primjene sigurnosnih mehanizama u bežičnoj komunikaciji među vozilima, kao i između vozila i infrastruktureAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti