Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Arhitektura programske podrške u sigurnosno kritičnim sustavima upravljanja DAEng2-02

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 207062 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRPIĆ ZDRAVKO, nositelj
VAJAK DENIS, suradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. rezimirati osnove AUTOSAR-a: koncepti, arhitektura, metodologija

2. kategorizirati i interpretirati gradivne elemente AUTOSAR-a te objasniti njihove funkcije

3. objasniti načine rukovanja ulaza/izlaza, rukovanja stanjima, uslugama i memorijom sustava

4. iidentificirati osnove razvoja sigurne automobilske programske podrške s fokusom na ISO 26262 i osnovne zahtjeve

5. načiniti koncept razvoja sustava automobilske programske podrške: od analize rizika do funkcionalno sigurnog koncepta

6. predložiti dizajn i način razvoja tehnički sigurnog sustava automobilske programske podrškeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti