Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Pogonski sustavi i napajanja za vozila DAEng1-01

ECTS 6 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 207054 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MILIČEVIĆ KRUNO, suradnik
PELIN DENIS, nositelj
HEDERIĆ ŽELJKO, nositelj
BRANDIS ANDREJ, suradnik

Ciljevi predmeta

Podučiti studente o osnovama dinamike vozila, te osnovama modeliranja potreba za energijom i snagom. Prezentirati studentima topologije pogona vozila (klasični, električni, hibridni), te ih upoznati sa električnim strojevima za pogon električnih vozila (podjela, režimi rada, osnove). Upoznati studente s tipičnim trošilima u vozilu, njihovim sustavima napajanja i sustavima pohrane energije u vozilu. Opisati osnovne načine upravljanja tokovima energije u vozilu primjenom elektroničkih energetskih pretvarača. Prezentirati studentima senzore i aktuatore u vozilu. Upoznati studente sa sustavima ožičenja, releja i sklopnika za različite naponske nivoe.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Osnove dinamike vozila, fizika gibanja i potrebe za energijom i snagom. Osnovni dijelovi pogona vozila, topologije pogona (klasični, električni, hibridni), osnove modeliranje tokova energija i snaga na osnovu dinamičkih parametara vozila pri različitim režimima vožnje. Osnove električnih strojeva za pogon vozila, principi rada, parametri i načini upravljanja, te osnove modeliranja. Tipična trošila i sustavi pohrane energije u vozilu. Elektronički energetski pretvarači za povezivanje trošila i sustava za pohranu energije u vozilu. Vanjski sustavi za punjenje električnih vozila. Sustavi upravljanja radom baterijskog sloga u električnim vozilima. Aktuatori i senzori u pogonu vozila, sustavi ožičenja, releji i sklopnici za različite naponske nivoe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 B. Skalicki Električni strojevi i pogoni Zagreb FESB 2004

2. 2 I. Flegar Elektronički energetski pretvarači Kigen, Zagreb, 2010.

3. 3 Seref Soylu Electric Vehicles - Modelling and Simulations open access - InTech, DOI: 10.5772/958


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Automotive Sensors & Actuators, Master Study Ramaiah School of Advanced Studies - Bangalore

2. 2 M. Alaküla Hybrid Drive Systems for Vehicles Lund University

3. 3 Tallner Batteries or supercapacitors as energy storage in HEVs1 Lund University

4. 4 Ion Boldea, Syed A. Nasar Electric Drives Prentice Hall, 2006.

5. 5 A. Emadi Handbook of Automotive Power Electronics and motor drives Taylor & Francis Group, LLC, 2005.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kreirati modele pogona vozila za razumijevanje osnove dinamike, te provoditi analizu rezultata simulacija

2. analizirati osnovne načine upravljanja tokovima energije u vozilu primjenom elektroničkih energetskih pretvarača

3. razumjeti princip rada, konstrukcijske dijelove, te ulogu električnih strojeva u pogonima vozila

4. klasificirati sustave napajanja električnih vozila i pohrane energije u vozilu

5. kreirati modele osnovnih sustava pohrane energije u vozilu i provoditi kritičku analizu rezultata simulacija radaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti