Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Primijenjena energetska elektronika DAEbcEng2-04

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 207060 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HEDERIĆ ŽELJKO, nositelj
PELIN DENIS, nositelj
BRANDIS ANDREJ, suradnik

Ciljevi predmeta

Podučiti studente o topologijama elektroničkih energetskih pretvarača (EEP) za povezivanje sustava obnovljivih izvora energije s mrežom i /ili trošilima, te za pogone vozila. Prezentirati studentima modulacijske tehnike sklapanja pretvaračkih komponenata EEP-a s obzirom na optimiranje prema harmonijskom sadržaju struje i/ili napona trošila, kao i harmonijskom sadržaju napona mreže ili sustava napajanja pri karakterističnim primjenama. Upoznati studente sa hibridnim električnim vozilima (HEV). Podučiti studente o tehnikama modeliranja pogona u svrhu analize i sinteze rada, tokova snaga, integracije i dizajna pogona HEV-a. Podučiti studente o modeliranju i analizi rada sustava za pohranu energije u električnim vozilima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Podjela sustava obnovljivih izvora energije i njihove specifičnosti pri povezivanju na mrežu i/ili trošila. Topologije elektroničkih energetskih pretvarača za povezivanje vjetroagregata, fotonaponskih modula (nizova) i gorivnih ćelija na energetsku mrežu i/ili trošila i sustave u vozilima. Modulacijske tehnike sklapanja pretvaračkih komponenata EEP-a u cilju optimiranja harmonijskog sadržaja struje i /ili napona trošila kao i harmonijskog sadržaja napona energetske mreže ili sustava napajanja u vozilu. Hibridni sustavi za proizvodnju električne energije. Hibridna električna vozila , tehnike modeliranja pogona u svrhu analize i sinteze rada, tokova snaga, integracije i dizajna pogona. Podjela i podsustavi HEV-a. Analiza režima rada pogona s obzirom na režime vožnje vozila. Tokovi snaga i gubici sustava. Definiranje osnovnih sustava upravljanja pohranom energije: baterije, superkondenzatori i hibridni sustavi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 B. Skalicki Električni strojevi i pogoni Zagreb FESB 2004

2. 2 I. Flegar Elektronički energetski pretvarači Kigen, Zagreb, 2010.

3. 3 Ambrožič, V, Zajec, P. Električni servo pogoni Graphis Zagreb, 2019.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Sumathi, L. Ashok Kumar, P. Surekha Solar PV and Wind Energy Conversion Systems Springer, 2015.

2. 2 R. Teodorescu, M. Liserre, P. Rodriguez Grid converters for photovoltaic and wind power systems John Willey & Sons Ltd, 2011.

3. 3 A. Emadi Handbook of Automotive Power Electronics and motor drives Taylor & Francis Group, LLC, 2005.

4. 4 M. Alaküla Hybrid Drive Systems for Vehicles Lund University

5. 5 Tallner Batteries or supercapacitors as energy storage in HEVs1 Lund University

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. klasificirati topologije elektroničkih energetskih pretvarača pri povezivanju sustava obnovljivih izvora energije s mrežom i /ili trošilima, te za pogone vozila

2. rangirati modulacijske tehnike upravljanjaelektroničkim energetskim pretvaračima prema harmonijskom sadržaju struje i napona trošila

3. analizirati načine povezivanja tipičnih sustava obnovljivih izvora energije s trošilima i/ili izvorima

4. kreirati modele za simulaciju pogona HEV-a, te provoditi kričku analizu rezultata simulacija

5. analizirati sustave za pohranu energije u električnim vozilimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti