Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Primijenjena energetska elektronika DAEbc2-04

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 149795 177084 177871 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HEDERIĆ ŽELJKO, nositelj
PELIN DENIS, nositelj
BRANDIS ANDREJ, suradnik

Ciljevi predmeta

Podučiti studente o topologijama elektroničkih energetskih pretvarača (EEP) za povezivanje sustava obnovljivih izvora energije s mrežom i /ili trošilima, te za pogone vozila. Prezentirati studentima modulacijske tehnike sklapanja pretvaračkih komponenata EEP-a s obzirom na optimiranje prema harmonijskom sadržaju struje i/ili napona trošila, kao i harmonijskom sadržaju napona mreže ili sustava napajanja pri karakterističnim primjenama. Upoznati studente sa hibridnim električnim vozilima (HEV). Podučiti studente o tehnikama modeliranja pogona u svrhu analize i sinteze rada, tokova snaga, integracije i dizajna pogona HEV-a. Podučiti studente o modeliranju i analizi rada sustava za pohranu energije u električnim vozilima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Podjela sustava obnovljivih izvora energije i njihove specifičnosti pri povezivanju na mrežu i/ili trošila. Topologije elektroničkih energetskih pretvarača za povezivanje vjetroagregata, fotonaponskih modula (nizova) i gorivnih ćelija na energetsku mrežu i/ili trošila i sustave u vozilima. Modulacijske tehnike sklapanja pretvaračkih komponenata EEP-a u cilju optimiranja harmonijskog sadržaja struje i /ili napona trošila kao i harmonijskog sadržaja napona energetske mreže ili sustava napajanja u vozilu. Hibridni sustavi za proizvodnju električne energije. Hibridna električna vozila , tehnike modeliranja pogona u svrhu analize i sinteze rada, tokova snaga, integracije i dizajna pogona. Podjela i podsustavi HEV-a. Analiza režima rada pogona s obzirom na režime vožnje vozila. Tokovi snaga i gubici sustava. Definiranje osnovnih sustava upravljanja pohranom energije: baterije, superkondenzatori i hibridni sustavi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 B. Skalicki Električni strojevi i pogoni Zagreb FESB 2004

2. 2 I. Flegar Elektronički energetski pretvarači Kigen, Zagreb, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Sumathi, L. Ashok Kumar, P. Surekha Solar PV and Wind Energy Conversion Systems Springer, 2015.

2. 2 R. Teodorescu, M. Liserre, P. Rodriguez Grid converters for photovoltaic and wind power systems John Willey & Sons Ltd, 2011.

3. 3 A. Emadi Handbook of Automotive Power Electronics and motor drives Taylor & Francis Group, LLC, 2005.

4. 4 M. Alaküla Hybrid Drive Systems for Vehicles Lund University

5. 5 Tallner Batteries or supercapacitors as energy storage in HEVs1 Lund University

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. klasificirati topologije elektroničkih energetskih pretvarača pri povezivanju sustava obnovljivih izvora energije s mrežom i /ili trošilima, te za pogone vozila

2. rangirati modulacijske tehnike upravljanjaelektroničkim energetskim pretvaračima prema harmonijskom sadržaju struje i napona trošila

3. analizirati načine povezivanja tipičnih sustava obnovljivih izvora energije s trošilima i/ili izvorima

4. kreirati modele za simulaciju pogona HEV-a, te provoditi kričku analizu rezultata simulacija

5. analizirati sustave za pohranu energije u električnim vozilimaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)421.41,2,4Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3013Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja2020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja331.11,2,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Izrada seminarskog rada i prezentiranje najboljih studentskih radova3013,5Samostalan radOcjena seminarskog rada i načina prezentacije020
Grupni rad na nastavi150.53,5Grupni radNadzor izvođenja, Provjera odgovora.010