Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Inteligentni transportni sustavi DA4R4I-10

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149744 177087 177880 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BALEN JOSIP, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s područjem inteligentnih transportnih sustava s naglaskom bežične ad-hoc mreže vozila – VANETs (engl. Vehicular Ad-hoc Networks). Studente osposobiti za razvoj, implementaciju i vrednovanje algoritama za učinkovito rasprostiranje informacija između vozila i infastrukture u bežičnim ad-hoc mrežama vozila.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Upoznavanje s osnovnim principima i izazovima u Inteligentnim transportnim sustavima. Inteligentne ceste i prometna infrastruktura. Pregled novih tehnologija ugrađenih u vozila (arhitektura, ugrađeni sustavi, operacijski sustavi, komunikacijski uređaji). Autonomna vozila bez vozača. Rasprostiranje informacija u bežičnim ad-hoc mrežama vozila (aplikacije, koncepti). Sigurnost komunikacije, vozila i pješaka. Algoritmi i protokoli za učinkovito rasprostiranje informacija između vozila. Simulacije prometa i komunikacije između vozila i infrastrukture koristeći Omnet++, Veins i SUMO simulatore. Obrada dobivenih rezultata i vrednovanje performansi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Sommer, C; Dressler, F. Vehicular Networking Cambridge University Press, 2014.

2. 2 Bošnjak, I. INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI - ITS 1. Zagreb: Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 2006.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Ghosh, T. S. Lee Intelligent Transportation Systems: Smart and Green Infrastructure Design, Second Edition CRC Press, 2010

2. 2 R. Popescu-Zeletin, I. Radusch, M. Rigani Vehicular-2-X Communication: State-of-the-Art and Research in Mobile Vehicular Ad hoc Networks Springer, 2010

3. 3 M. Picone, S. Busanelli, M. Amoretti, F. Zanichelli, G. Ferrari Advanced Technologies for Intelligent Transportation Systems Springer, 2014

4. 4 J. Balen Učinkovito rasprostiranje poruka u mrežama vozila zasnovano na njihovom položaju doktorska disertacija, Osijek, Elektrotehnički fakultet, 2014.

5. 5 C. Sommer, F. Dressler Progressing Toward Realistic Mobility Models in VANET Simulations IEEE Communications Magazine, vol. 46 (11), pp. 132-137, studeni 2008.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. navesti osnovne principe i izazove u Inteligentnim transportnim sustavima

2. objasniti prednosti novih tehnologija ugrađenih u vozila i prometnu infrastrukturu

3. analizirati, usporediti i vrednovati različite načine rasprostiranja informacija u bežičnim ad-hoc mrežama vozila

4. razviti i programski implementirati algoritme za učinkovito rasprostiranje poruka u bežičnim ad-hoc mrežama vozila

5. provesti testiranje algoritma koristeći simulator prometa i simulator komunikacije u prometu

6. prikupiti rezultate mjerenja i vrednovati dobivene performanseAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)240.81,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)410
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3015,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja025
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora1835
Rješavanje projektnog zadatka662.21,2,3,4,5,6Grupni rad i izrada programskog rješenjaPitanja na osnovu izloženog projektnog zadatka2030