Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Projektni menadžment DA4-01

ECTS 4 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 177881 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA, nositelj

Ciljevi predmeta

Podučiti studente o projektnom menadžmentu kao procesu upravljanja u kojem se primjenjuju znanja, vještine, alati i tehnike na projektnim aktivnostima kako bi se zadovoljili zahtjevi i potrebe projekata, ali i ispunjenja strateških ciljeva poslovne organizacije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta; strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Mislav Ante Omazić, Stipe Baljkas Projektni menadžment Sinergija, Zagreb, 2005.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 PMI vodič kroz znanja o upravljanju projektima-četvrto izdanje Project Management Institute, MATE d.o.o.,2011.

2. 2 Marin Buble Projektni menadžment Minerva-visoka poslovna škola, Dugopolje, 2010.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. specificirati i objasniti osnovne funkcije upravljanja

2. definirati i objasniti upravljanje poduzećem uz pomoć projekata

3. specificirati i opisati osnovne vještine potrebne menadžerima važne za kvalitetno upravljanje

4. objasniti strategijsku dimenziju projektnog menadžmenta

5. objasniti operativnu dimenziju projektnog menadžmenta, analizirati faze rada na projektu, te razviti premise poslovnog plana za određeni projekt

6. analizirati cjelokupnost projektnih zadataka, te konstruirati primjer budžeta za određeni projektAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti