Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Projektni menadžment DA4-01

ECTS 4 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 177881 | Akademska godina: 2018./2019.

Nastavnici na predmetu

CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA, nositelj

Ciljevi predmeta

Podučiti studente o projektnom menadžmentu kao procesu upravljanja u kojem se primjenjuju znanja, vještine, alati i tehnike na projektnim aktivnostima kako bi se zadovoljili zahtjevi i potrebe projekata, ali i ispunjenja strateških ciljeva poslovne organizacije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Projekti i projektno orijentirano poslovanje (pojam i bitna obilježja projekta; temeljno diferenciranje projekata; životni ciklus projekta; projektno orijentirano poslovanje); koncept i kontekst projektnog menadžmenta; strategija razvoja projektnog upravljanja (faze razvoja projektnog menadžmenta; projektno upravljanje strategijskim razvojem projektnog poslovanja); dizajniranje organizacije za projektno upravljanje (oblikovanje organizacije za upravljanje jednokratnim projektima; oblikovanje organizacije za upravljanje projektnim procesima; organiziranje i razvoj sustava projektnog menadžmenta); strategijska dimenzija projektnog menadžmenta (iniciranje i aktiviranje realizacije projekata; planiranje i organizacija logistike projektne realizacije; evaluiranje i zaključivanje realizacije projekata);operativna dimenzija projektnog menadžmenta (upravljanje projektnom integracijom; upravljanje projektnom organizacijom; upravljanje realizacijom sustava primarnih projektnih ciljeva; projektna upravljačka kontrola i upravljanje projektnim promjenama; perspektive razvoja projektnog menadžmenta).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Mislav Ante Omazić, Stipe Baljkas Projektni menadžment Sinergija, Zagreb, 2005.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 PMI vodič kroz znanja o upravljanju projektima-četvrto izdanje Project Management Institute, MATE d.o.o.,2011.

2. 2 Marin Buble Projektni menadžment Minerva-visoka poslovna škola, Dugopolje, 2010.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. specificirati i objasniti osnovne funkcije upravljanja

2. definirati i objasniti upravljanje poduzećem uz pomoć projekata

3. specificirati i opisati osnovne vještine potrebne menadžerima važne za kvalitetno upravljanje

4. objasniti strategijsku dimenziju projektnog menadžmenta

5. objasniti operativnu dimenziju projektnog menadžmenta, analizirati faze rada na projektu, te razviti premise poslovnog plana za određeni projekt

6. analizirati cjelokupnost projektnih zadataka, te konstruirati primjer budžeta za određeni projektAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)451.51,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)010
Rješavanje zadataka150.51,2,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja150.51,2,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Izrada ppt prezentacije i izlaganje teme seminarskog rada150.53,4,6Studenti prema naputcima nastavnika izrađuju sadržaj prezentacije na zadanu temu seminarskog rada, a istovremeno prateći sadržaj prethodno napisanog rada. Izrada u timu.Nakon saslušanog izlaganja teme seminarskog rada uz pomoć ppt prezentacije, nastavnik dodjeljuje bodove za uspješno odrađenu aktivnost015
Izrada seminarskog rada 3013,4,6Proučavanje literature vezane za zadanu temu seminarskog rada i pisanje seminarskog rada. Izrada u timu.Prema naputcima za pisanje seminarskog rada ocjenjuje se sadržaj i pismeno izražavanje pisane forme seminarskog rada.015