Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sigurnost informacijskih sustava DA3-05

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 177879 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa temeljima sigurnosne problematike u informacijskim sustavima (razumijevanje mogućih sigurnosnih prijetnji, napada i rizika), s naglaskom na informacijsko-komunikacijske sustave koji se primjenjuju u vozilima. Naučiti studente da razumiju osnovna načela suvremene kriptografije i način njihove praktične primjene u sigurnosnim protokolima koji se koriste u komunikacijama unutar vozila, između vozila, kao i u komunikaciji vozila sa fiksnom infrastrukturom. Osposobiti studente da planiraju implementaciju odgovarajućih sigurnosnih mehanizama u mrežama vozila.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Osnovni sigurnosni pojmovi i pretpostavke. Osnovna načela suvremene kriptografije. Simetrični kriptosustavi i njihova primjena. Načini rada blokovnih šifri. Asimetrični kriptosustavi i njihova primjena. Kriptografske hash funkcije. Digitalni potpis. Upravljanje kriptografskim ključevima. Sigurnosne prijetnje i rizici u informacijskim sustavima vozila. Vrste napada na informacijske sustave vozila i moguće protumjere. Sigurnosni protokoli za žične i bežične komunikacijske standarde koji se primjenjuju u mrežama vozila. Sigurnosni standardi iz obitelji IEEE 1609. Problematika privatnosti u mrežama vozila. Mehanizmi za sigurno pozicioniranje vozila. Pristup problematici sigurnosti koji prožima sve razine (cross-layer), od podizanja sustava do međusobne komunikacije.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 W. Stallings Cryptography and Network Security – Principles and Practice Paerson, Boston, 2016.

2. 2 M. Wolf Security Engineering for Vehicular IT Systems Springer, 2009.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 K. Lemke, C. Paar, M. Wolf Embedded Security in Cars Springer, 2006.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti i opisati osnovna načela suvremenih kriptosustava i mogućnosti njihove primjene u informacijskim sustavima vozila

2. razumjeti i objasniti sigurnosne rizike, prijetnje i moguće napade kojima su izloženi informacijski sustavi u vozilima

3. implementirati i primijeniti različite sigurnosne mehanizme na modelu informacijskog sustava vozila

4. razumjeti i primijeniti sigurnosne komunikacijske protokole koji se primjenjuju u vozilima

5. izraditi model primjene sigurnosnih mehanizama u bežičnoj komunikaciji među vozilima, kao i između vozila i infrastruktureAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4,5Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)14
Rješavanje zadataka331.11,2,4Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1632
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3013,4,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1224
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Seminarski rad120.42,3,4,5Grupni radNadzor izvođenja. Provjera odgovora.610