Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sigurnost informacijskih sustava (izvodi se od 2018./2019.) DA3-05

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2017./2018.

Nastavnici na predmetu

GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa temeljima sigurnosne problematike u informacijskim sustavima (razumijevanje mogućih sigurnosnih prijetnji, napada i rizika), s naglaskom na informacijsko-komunikacijske sustave koji se primjenjuju u vozilima. Naučiti studente da razumiju osnovna načela suvremene kriptografije i način njihove praktične primjene u sigurnosnim protokolima koji se koriste u komunikacijama unutar vozila, između vozila, kao i u komunikaciji vozila sa fiksnom infrastrukturom. Osposobiti studente da planiraju implementaciju odgovarajućih sigurnosnih mehanizama u mrežama vozila.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Osnovni sigurnosni pojmovi i pretpostavke. Osnovna načela suvremene kriptografije. Simetrični kriptosustavi i njihova primjena. Načini rada blokovnih šifri. Asimetrični kriptosustavi i njihova primjena. Kriptografske hash funkcije. Digitalni potpis. Upravljanje kriptografskim ključevima. Sigurnosne prijetnje i rizici u informacijskim sustavima vozila. Vrste napada na informacijske sustave vozila i moguće protumjere. Sigurnosni protokoli za žične i bežične komunikacijske standarde koji se primjenjuju u mrežama vozila. Sigurnosni standardi iz obitelji IEEE 1609. Problematika privatnosti u mrežama vozila. Mehanizmi za sigurno pozicioniranje vozila. Pristup problematici sigurnosti koji prožima sve razine (cross-layer), od podizanja sustava do međusobne komunikacije.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaseminari i radioniceauditorne vježbelaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. W. Stallings, Cryptography and Network Security – Principles and Practice, Paerson, Boston, 2016.

2. M. Wolf, Security Engineering for Vehicular IT Systems, Springer, 2009.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. K. Lemke, C. Paar, M. Wolf, Embedded Security in Cars, Springer, 2006.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti i opisati osnovna načela suvremenih kriptosustava i mogućnosti njihove primjene u informacijskim sustavima vozila

2. razumjeti i objasniti sigurnosne rizike, prijetnje i moguće napade kojima su izloženi informacijski sustavi u vozilima

3. implementirati i primijeniti različite sigurnosne mehanizme na modelu informacijskog sustava vozila

4. razumjeti i primijeniti sigurnosne komunikacijske protokole koji se primjenjuju u vozilima

5. izraditi model primjene sigurnosnih mehanizama u bežičnoj komunikaciji među vozilima, kao i između vozila i infrastruktureTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

45
ECTS
1.5
- razumjeti i opisati osnovna načela suvremenih kriptosustava i mogućnosti njihove primjene u informacijskim sustavima vozila- razumjeti i objasniti sigurnosne rizike, prijetnje i moguće napade kojima su izloženi informacijski sustavi u vozilima- implementirati i primijeniti različite sigurnosne mehanizme na modelu informacijskog sustava vozila- razumjeti i primijeniti sigurnosne komunikacijske protokole koji se primjenjuju u vozilima- izraditi model primjene sigurnosnih mehanizama u bežičnoj komunikaciji među vozilima, kao i između vozila i infrastrukturePredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

1
Max

4
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
33
ECTS

1.1
- razumjeti i opisati osnovna načela suvremenih kriptosustava i mogućnosti njihove primjene u informacijskim sustavima vozila- razumjeti i objasniti sigurnosne rizike, prijetnje i moguće napade kojima su izloženi informacijski sustavi u vozilima- razumjeti i primijeniti sigurnosne komunikacijske protokole koji se primjenjuju u vozilimaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

16
Max

32
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- implementirati i primijeniti različite sigurnosne mehanizme na modelu informacijskog sustava vozila- razumjeti i primijeniti sigurnosne komunikacijske protokole koji se primjenjuju u vozilima- izraditi model primjene sigurnosnih mehanizama u bežičnoj komunikaciji među vozilima, kao i između vozila i infrastruktureLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

12
Max

24
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- razumjeti i opisati osnovna načela suvremenih kriptosustava i mogućnosti njihove primjene u informacijskim sustavima vozila- razumjeti i objasniti sigurnosne rizike, prijetnje i moguće napade kojima su izloženi informacijski sustavi u vozilima- implementirati i primijeniti različite sigurnosne mehanizme na modelu informacijskog sustava vozila- razumjeti i primijeniti sigurnosne komunikacijske protokole koji se primjenjuju u vozilimaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Seminarski rad Broj radnih sati
12
ECTS

0.4
- razumjeti i objasniti sigurnosne rizike, prijetnje i moguće napade kojima su izloženi informacijski sustavi u vozilima- implementirati i primijeniti različite sigurnosne mehanizme na modelu informacijskog sustava vozila- razumjeti i primijeniti sigurnosne komunikacijske protokole koji se primjenjuju u vozilima- izraditi model primjene sigurnosnih mehanizama u bežičnoj komunikaciji među vozilima, kao i između vozila i infrastruktureGrupni rad Nadzor izvođenja. Provjera odgovora. Min

6
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100