Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Metode i tehnike ispitivanja automobilske programske podrške DA3-04

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 177878 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HOCENSKI ŽELJKO, nositelj
VIDOVIĆ IVAN, suradnik
VAJAK DENIS, suradnik

Ciljevi predmeta

Predstaviti i objasniti polaznicima koncepte i ciljeve ispitivanja i dijagnostike programske podrške. Predstaviti polaznicima specifičnosti ispitivanja automobilske programske podrške. Upoznati studente s metodama testiranja automobilskih ECU. Objasniti osnovne principe dijagnostike. Upoznati studente s kalibracijom opreme on/offline.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Koncepti/ciljevi ispitivanja i dijagnostike automobilske programske podrške. Specifičnosti ispitivanja automobilske programske podrške (vrste, okruženja, moduli, tokovi,…). Metode testiranja automobilskih ECU: SiL&HiL, modeliranje (XML+HTML for ODX), simulacije/emulacije. Dijagnostika: detalji i parametri, dana mining.Kalibracija opreme: on/offline. Laboratorijske vježbe: CANape+XCP+Dana mining, CANoe+CANalyzer+CAPL for FLEXRAY/CAN, dodatna specifična programska podrška.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 G. D. Everet, R. McLeod jr. Software Testing -Testing accross the Entire Software Development Life Cycle IEEE Press, Wiley -Interscience, John Wiley&Sons, Inc., 2007


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R. Patton Software Testing SAMS Publishing, 2005

2. 2 C. Karner, J. Falk, H. Q. Nguyen Testing Computer Software John Wiley, 1999.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti koncepte i ciljeve ispitivanja programske podrške

2. nabrojati i objasniti specifičnosti ispitivanja automobilske programske podrške

3. objasniti i primijeniti metode testiranja automobilskih ECU

4. objasniti i primijeniti osnovne koncepte dijagnostike automobilske programske podrškeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti