Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Metode i tehnike ispitivanja automobilske programske podrške DA3-04

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 177878 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HOCENSKI ŽELJKO, nositelj
VIDOVIĆ IVAN, suradnik
VAJAK DENIS, suradnik

Ciljevi predmeta

Predstaviti i objasniti polaznicima koncepte i ciljeve ispitivanja i dijagnostike programske podrške. Predstaviti polaznicima specifičnosti ispitivanja automobilske programske podrške. Upoznati studente s metodama testiranja automobilskih ECU. Objasniti osnovne principe dijagnostike. Upoznati studente s kalibracijom opreme on/offline.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Koncepti/ciljevi ispitivanja i dijagnostike automobilske programske podrške. Specifičnosti ispitivanja automobilske programske podrške (vrste, okruženja, moduli, tokovi,…). Metode testiranja automobilskih ECU: SiL&HiL, modeliranje (XML+HTML for ODX), simulacije/emulacije. Dijagnostika: detalji i parametri, dana mining.Kalibracija opreme: on/offline. Laboratorijske vježbe: CANape+XCP+Dana mining, CANoe+CANalyzer+CAPL for FLEXRAY/CAN, dodatna specifična programska podrška.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 G. D. Everet, R. McLeod jr. Software Testing -Testing accross the Entire Software Development Life Cycle IEEE Press, Wiley -Interscience, John Wiley&Sons, Inc., 2007


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R. Patton Software Testing SAMS Publishing, 2005

2. 2 C. Karner, J. Falk, H. Q. Nguyen Testing Computer Software John Wiley, 1999.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti koncepte i ciljeve ispitivanja programske podrške

2. nabrojati i objasniti specifičnosti ispitivanja automobilske programske podrške

3. objasniti i primijeniti metode testiranja automobilskih ECU

4. objasniti i primijeniti osnovne koncepte dijagnostike automobilske programske podrškeAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)421.41,2,3,4Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja451.52,3,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja820
Rješavanje problema zadanog na KV3012,3,4Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem620
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja331.11,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550