Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Arhitektura programske podrške u sigurnosno kritičnim sustavima upravljanja DA2-02

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 177873 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRPIĆ ZDRAVKO, nositelj
VAJAK DENIS, suradnik

Ciljevi predmeta

Polaznicima pružiti uvid u koncepte i arhitekturu programske podrške u sigurnosno kritičnim sustavima upravljanja, objasniti polaznicima osnove AUTOSAR –koncepte, arhitekturu, metodologiju, gradivne elemente, načine migracije. AUTOSAR – omogućiti studentima praktična razmatranja: operacijski sustavi, komponente programske podrške, komunikacija, rukovanje ulaza/izlaza, rukovanje stanjima, uslugama i memorijom sustava, dijagnostika. Prezentirati studentima osnove razvoja sigurne automobilske programske podrške s fokusom na ISO 26262 i osnovne zahtjeve.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Osnove AUTOSAR: koncepti, arhitektura metodologija, gradivni elementi (RTE- Runtime Environment, osnovna programska podrška-BSW, komponente programske podrške-SWCs, VFB-Virtual Functional Bus), načini migracije. AUTOSAR-praktična razmatranja: operacijski sustavi, komponente programske podrške, komunikacija, rukovanje ulaza/izlaza, rukovanje stanjima, uslugama i memorijom sustava, dijagnostika. Osnove razvoja sigurne automobilske programske podrške s fokusom na ISO 26262 i osnovne zahtjeve (upravljanje sigurnošću, razvoj koncepta, razvoj sustava).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Staron, Miroslaw Automotive Software Architectures, An Introduction Springer International Publishing, 2017.

2. 2 Oliver Scheid Autosar Compendium - Part 1: Application & RTE CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Thorsten Langenhan Basic Guide to (Automotive) Functional Safety epubli GmbH, 2015.

2. 2 Kevin Roebuck AUTOSAR - AUTomotive Open System ARchitecture: High-impact Strategies - What You Need to Know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors Lightning Source, 2011.

3. 3 Steffen Herrmann, Dirk Duerholz, Ralf Staerk, Stefan Kriso SAFETY Essentials: ISO 26262 at a glance (E/E Engineering Essentials) Kugler Maag Cie, 2015.

4. 4 Wayne Santana The ISO 26262 Handbook - Everything You Need To Know About ISO 26262 Emereo Publishing, B S I Standards, 2016.

5. 5 British Standards Institute Staff, Road Vehicles. Functional Safety Guideline on ISO 26262, 2012.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. rezimirati osnove AUTOSAR-a: koncepti, arhitektura, metodologija

2. kategorizirati i interpretirati gradivne elemente AUTOSAR-a te objasniti njihove funkcije

3. objasniti načine rukovanja ulaza/izlaza, rukovanja stanjima, uslugama i memorijom sustava

4. iidentificirati osnove razvoja sigurne automobilske programske podrške s fokusom na ISO 26262 i osnovne zahtjeve

5. načiniti koncept razvoja sustava automobilske programske podrške: od analize rizika do funkcionalno sigurnog koncepta

6. predložiti dizajn i način razvoja tehnički sigurnog sustava automobilske programske podrškeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti