Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Arhitektura programske podrške u sigurnosno kritičnim sustavima upravljanja DA2-02

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 177873 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRPIĆ ZDRAVKO, nositelj
VAJAK DENIS, suradnik

Ciljevi predmeta

Polaznicima pružiti uvid u koncepte i arhitekturu programske podrške u sigurnosno kritičnim sustavima upravljanja, objasniti polaznicima osnove AUTOSAR –koncepte, arhitekturu, metodologiju, gradivne elemente, načine migracije. AUTOSAR – omogućiti studentima praktična razmatranja: operacijski sustavi, komponente programske podrške, komunikacija, rukovanje ulaza/izlaza, rukovanje stanjima, uslugama i memorijom sustava, dijagnostika. Prezentirati studentima osnove razvoja sigurne automobilske programske podrške s fokusom na ISO 26262 i osnovne zahtjeve.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Osnove AUTOSAR: koncepti, arhitektura metodologija, gradivni elementi (RTE- Runtime Environment, osnovna programska podrška-BSW, komponente programske podrške-SWCs, VFB-Virtual Functional Bus), načini migracije. AUTOSAR-praktična razmatranja: operacijski sustavi, komponente programske podrške, komunikacija, rukovanje ulaza/izlaza, rukovanje stanjima, uslugama i memorijom sustava, dijagnostika. Osnove razvoja sigurne automobilske programske podrške s fokusom na ISO 26262 i osnovne zahtjeve (upravljanje sigurnošću, razvoj koncepta, razvoj sustava).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Staron, Miroslaw Automotive Software Architectures, An Introduction Springer International Publishing, 2017.

2. 2 Oliver Scheid Autosar Compendium - Part 1: Application & RTE CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Thorsten Langenhan Basic Guide to (Automotive) Functional Safety epubli GmbH, 2015.

2. 2 Kevin Roebuck AUTOSAR - AUTomotive Open System ARchitecture: High-impact Strategies - What You Need to Know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors Lightning Source, 2011.

3. 3 Steffen Herrmann, Dirk Duerholz, Ralf Staerk, Stefan Kriso SAFETY Essentials: ISO 26262 at a glance (E/E Engineering Essentials) Kugler Maag Cie, 2015.

4. 4 Wayne Santana The ISO 26262 Handbook - Everything You Need To Know About ISO 26262 Emereo Publishing, B S I Standards, 2016.

5. 5 British Standards Institute Staff, Road Vehicles. Functional Safety Guideline on ISO 26262, 2012.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. rezimirati osnove AUTOSAR-a: koncepti, arhitektura, metodologija

2. kategorizirati i interpretirati gradivne elemente AUTOSAR-a te objasniti njihove funkcije

3. objasniti načine rukovanja ulaza/izlaza, rukovanja stanjima, uslugama i memorijom sustava

4. iidentificirati osnove razvoja sigurne automobilske programske podrške s fokusom na ISO 26262 i osnovne zahtjeve

5. načiniti koncept razvoja sustava automobilske programske podrške: od analize rizika do funkcionalno sigurnog koncepta

6. predložiti dizajn i način razvoja tehnički sigurnog sustava automobilske programske podrškeAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja6021,2,3,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja820
Rješavanje problema zadanog na KV451.52,3,4,5,6Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem620
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550