Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Računalne mreže i protokoli u automobilu DA2-01

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 177872 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VLAOVIĆ JELENA, suradnik
HORVAT GORAN, suradnik
ŽAGAR DRAGO, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s karakteristikama i parametrima računalnih mreža i protokola. Podučiti ih osnovne metode i alate za dizajniranje mreže i analizu i sintezu komunikacijskih protokola. Obrazložiti studentima specifičnosti računalnih mreža i protokola u automobilskoj industriji. Podučiti studente o osnovnim serijskim sabirničkim protokolima koji čine osnovu za naprednije proučavanje protokola za komunikaciju u automobilu.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Arhitektura komunikacijskih mreža. Mrežni hardware, LAN, MAN, WAN, bežične mreže. Kontrola grešaka i toka u računalnoj mreži. Kontrola zagušenja u računalnoj mreži. Projektiranje računalnih mreža. Problemi optimizacije računalnih mreža. Protokoli i arhitektura protokola. Faze razvoja komunikacijskih protokola. Alati za analizu i sintezu komunikacijskih protokola. Posebne karakteristike računalnih mreža u automobilskoj industriji (pouzdanost, determinizam, učinkovitost, brzina, sigurnost, ovisnost zahtjeva korisnika o obilježjima komponenata i njihove kritične razine). Glavni protokoli i sabirnički protokoli korišteni u automobilskoj industriji (osnovne informacije i proučavanje rada protokola i sabirnica s praktičnog gledišta: CAN / CAN-FD, LIN, FlexRay, NAJ, BroadR doseg, deterministički Ethernet, detaljna usporedba protokola i njihova tipična uporaba). Napredne teme: komunikacija između dva ili više automobila i komunikacija između automobila i infrastrukture.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Bažant, A i ostali. Osnovne arhitekture mreža Zagreb: Element, 2014

2. 2 Di Natale, Marco i ostali Understanding and Using the Controller Area Network Communication Protocol – Theory and Practice Springer New York, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Dominique Paret Multiplexed Networks for Embedded Systems: CAN, LIN, FlexRay, Safe-byWire SAE International and John Wiley & Sons, 2007.

2. 2 Raul Aquino-Santos, Arthur Edwards, Victor Rangel-Licea Wireless Technologies in Vehicular Ad Hoc Networks: Present and Future Challenges IGI Global, 2012

3. 3 Tanenbaum, A. S; Wetherall, D. J. Computer Networks (5. izdanje) Boston: Prentice Hall, 2011.

4. 4 I. Lovrek Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti i opisati karakteristike i parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene

2. primijeniti osnovne metode i alate za formalnu specifikaciju, verifikaciju i vrednovanje komunikacijskih protokola

3. definirati metode komunikacije između računalnih sustava u vozilima te napraviti jednostavne programe koji se pokreću u takvom okruženju

4. analizirati komunikacijske mreže u automobilu te definirati karakteristike ključnih protokola za komunikaciju u automobilu

5. projektirati jednostavnije komunikacijske sustave temeljene na protokolima za komunikaciju u automobiluAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)24
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja451.53,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1530
Rješavanje problema zadanog na KV451.53,5Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem1326
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,3Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040