Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Računalne mreže i protokoli u automobilu DA2-01

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 177872 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VLAOVIĆ JELENA, suradnik
ŽAGAR DRAGO, nositelj
KRIŽANOVIĆ VIŠNJA, suradnik
MANDRIĆ-RADIVOJEVIĆ VANJA, nositelj
RUPČIĆ SLAVKO, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s karakteristikama i parametrima računalnih mreža i protokola. Podučiti ih osnovne metode i alate za dizajniranje mreže i analizu i sintezu komunikacijskih protokola. Obrazložiti studentima specifičnosti računalnih mreža i protokola u automobilskoj industriji. Podučiti studente o osnovnim serijskim sabirničkim protokolima koji čine osnovu za naprednije proučavanje protokola za komunikaciju u automobilu.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Arhitektura komunikacijskih mreža. Mrežni hardware, LAN, MAN, WAN, bežične mreže. Kontrola grešaka i toka u računalnoj mreži. Kontrola zagušenja u računalnoj mreži. Projektiranje računalnih mreža. Problemi optimizacije računalnih mreža. Protokoli i arhitektura protokola. Faze razvoja komunikacijskih protokola. Alati za analizu i sintezu komunikacijskih protokola. Posebne karakteristike računalnih mreža u automobilskoj industriji (pouzdanost, determinizam, učinkovitost, brzina, sigurnost, ovisnost zahtjeva korisnika o obilježjima komponenata i njihove kritične razine). Glavni protokoli i sabirnički protokoli korišteni u automobilskoj industriji (osnovne informacije i proučavanje rada protokola i sabirnica s praktičnog gledišta: CAN / CAN-FD, LIN, FlexRay, NAJ, BroadR doseg, deterministički Ethernet, detaljna usporedba protokola i njihova tipična uporaba). Napredne teme: komunikacija između dva ili više automobila i komunikacija između automobila i infrastrukture.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Bažant, A i ostali. Osnovne arhitekture mreža Zagreb: Element, 2014

2. 2 Di Natale, Marco i ostali Understanding and Using the Controller Area Network Communication Protocol – Theory and Practice Springer New York, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Dominique Paret Multiplexed Networks for Embedded Systems: CAN, LIN, FlexRay, Safe-byWire SAE International and John Wiley & Sons, 2007.

2. 2 Raul Aquino-Santos, Arthur Edwards, Victor Rangel-Licea Wireless Technologies in Vehicular Ad Hoc Networks: Present and Future Challenges IGI Global, 2012

3. 3 Tanenbaum, A. S; Wetherall, D. J. Computer Networks (5. izdanje) Boston: Prentice Hall, 2011.

4. 4 I. Lovrek Modeli telekomunikacijskih procesa - Teorija i primjena Petrijeve mreže Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti i opisati karakteristike i parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene

2. primijeniti osnovne metode i alate za formalnu specifikaciju, verifikaciju i vrednovanje komunikacijskih protokola

3. definirati metode komunikacije između računalnih sustava u vozilima te napraviti jednostavne programe koji se pokreću u takvom okruženju

4. analizirati komunikacijske mreže u automobilu te definirati karakteristike ključnih protokola za komunikaciju u automobilu

5. projektirati jednostavnije komunikacijske sustave temeljene na protokolima za komunikaciju u automobiluAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti