Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Linux u ugradbenim sustavima DA1-03

ECTS 6 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 177867 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HERCEG MARIJAN, nositelj
GRBIĆ RATKO, nositelj
MIĆUNOVIĆ DAVOR, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa strukturom i radom operacijskom sustava Linux te prilagodbom Linux jezgre za različite platforme. Osposobiti studente za samostalno projektiranje i razvoj programskih komponenti jezgre Linux operacijskog sustava, s posebnim naglaskom za upotrebu u ugradbenim računalnim sustavima s radom u realnom vremenu.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Uvod u Linux jezgru. Izvorni kod jezgre. Konfiguracija, prevođenje i podizanje Linux jezgre. Moduli Linux jezgre. Upravljanje memorijom i pristup sklopovlju. Upravljački programi za znakove. Procesi, raspoređivanje, čekanje resursa, upravljanje prekidima i zaključavanje. Tehnike otklanjanja pogrešaka Linux jezgre. Arhitektura jezgre za upravljačke programe. Detalji podizanja Linux jezgre. Prilagodba Linux jezgre za ciljanu sklopovsku platformu. Upravljanje potrošnjom.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Sam Siewert, John Pratt Real-Time Embedded Components and Systems with Linux and RTOS Mercury Learning & Information, 2016.

2. 2 Doug Abbott Linux for Embedded and Real-time Applications, Edition 3 Newnes, 2012.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Karim Yaghmour, Jon Masters, Gilad Ben-Yossef, Philippe Gerum Building Embedded Linux Systems O Reilly Media, 2008.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti unutarnju strukturu i rad Linux operacijskog sustava

2. razumjeti princip rukovanja memorijom i pristup ulazno-izlaznim jedinicama

3. prilagoditi Linux jezgru za ciljanju platformu

4. razviti programske komponente za jezgru Linux operacijskog sustava

5. integrirati razvijene komponente s postojećim dijelovima jezgre i korisničkim aplikacijama, s fokusom na Linux upravljačke programe za projekte u ugrađenim računalnim sustavima ili na tradicionalnim PC platformama

6. usvojiti i razumjeti tehnike otklanjanja grešaka u razvoju komponenata Linux jezgreAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti