Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Osiguranje kakvoće automobilske programske podrške DA1-02

ECTS 6 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 177868 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BLAŽEVIĆ DAMIR, nositelj
GALBA TOMISLAV, suradnik
ROMIĆ KREŠIMIR, suradnik

Ciljevi predmeta

Polaznicima pružiti uvid u načine utvrđivanja kvalitete softvera, proces osiguranja kvalitete, metrike i upravljanje životnim ciklusom. Upoznati studente s dizajnom, implementacijom i osnovnim komponentama testiranja sustava automobilske programske podrške zasnovanih na standardima automobilske industrije i najboljoj praksi.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Organizacija programa osiguranja kvalitete programske podrške. Menadžment kvalitete procesa. Kriza programske podrške. Standardizacija osiguranja kvalitete. Cijena kvalitete programske podrške. Statička i dinamička analiza primijenjena na osiguranje kvalitete. Pouzdanost programske podrške. Programska podrška za automobile (automotiv arhitektura, sustav i dizajn programske podrške). Testiranje i verifikacija softvera u autoindustriji. Menadžment automobilske programske podrške. Razvoj sustava automobilske programske podrške (teorija i praksa sustava programske podrške neovisne o platformi).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 A. S. Tanenbaum Structured Computer Organization, 7th ed. Prentice-Hall, New Jersey, 2005

2. 2 J. Schauffele Automotive Software Engineering: Principles, Processes, Methods, and Tools SAE International, 2005.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 N. Navet, F. Simonot-Lion (Editors) Automotive Embedded Systems Handbook CRC Press, 2009.

2. 2 E. Cochlovius, A. Stiegler Frame-synchronous, distributed video-decoding for in-vehicle infotainment systems 2011 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Berlin (ICCE-Berlin). 2011.

3. 3 R. Pressman Software engineering McGraw-Hill, 1987.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. rrazlikovati i prepoznati načine određivanja kvalitete računalne podrške

2. izraditi projektnu dokumentaciju za razvoj programske podrške

3. procijeniti složenost projekta računalne podrške i odrediti potrebne resurse

4. organizirati, voditi, sudjelovati u timu za izradu računalne podrške za primjenu u automobilskoj industriji

5. osmisliti, dizajnirati, planirati i provesti testiranje računalne podrške za primjenu u automobilskoj industriji

6. prepoznati, razumjeti i vrednovati inženjerske procese i praksu koji se koriste u industriji automobilske programske podrške i navedeno primijeniti na unapređenje razvojnog procesaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti