Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Pogonski sustavi i napajanja za vozila DA1-01

ECTS 6 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 177866 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MILIČEVIĆ KRUNO, suradnik
PELIN DENIS, nositelj
HEDERIĆ ŽELJKO, nositelj
BRANDIS ANDREJ, suradnik

Ciljevi predmeta

Podučiti studente o osnovama dinamike vozila, te osnovama modeliranja potreba za energijom i snagom. Prezentirati studentima topologije pogona vozila (klasični, električni, hibridni), te ih upoznati sa električnim strojevima za pogon električnih vozila (podjela, režimi rada, osnove). Upoznati studente s tipičnim trošilima u vozilu, njihovim sustavima napajanja i sustavima pohrane energije u vozilu. Opisati osnovne načine upravljanja tokovima energije u vozilu primjenom elektroničkih energetskih pretvarača. Prezentirati studentima senzore i aktuatore u vozilu. Upoznati studente sa sustavima ožičenja, releja i sklopnika za različite naponske nivoe.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Osnove dinamike vozila, fizika gibanja i potrebe za energijom i snagom. Osnovni dijelovi pogona vozila, topologije pogona (klasični, električni, hibridni), osnove modeliranje tokova energija i snaga na osnovu dinamičkih parametara vozila pri različitim režimima vožnje. Osnove električnih strojeva za pogon vozila, principi rada, parametri i načini upravljanja, te osnove modeliranja. Tipična trošila i sustavi pohrane energije u vozilu. Elektronički energetski pretvarači za povezivanje trošila i sustava za pohranu energije u vozilu. Vanjski sustavi za punjenje električnih vozila. Sustavi upravljanja radom baterijskog sloga u električnim vozilima. Aktuatori i senzori u pogonu vozila, sustavi ožičenja, releji i sklopnici za različite naponske nivoe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 B. Skalicki Električni strojevi i pogoni Zagreb FESB 2004

2. 2 I. Flegar Elektronički energetski pretvarači Kigen, Zagreb, 2010.

3. 3 Seref Soylu Electric Vehicles - Modelling and Simulations open access - InTech, DOI: 10.5772/958


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Automotive Sensors & Actuators, Master Study Ramaiah School of Advanced Studies - Bangalore

2. 2 M. Alaküla Hybrid Drive Systems for Vehicles Lund University

3. 3 Tallner Batteries or supercapacitors as energy storage in HEVs1 Lund University

4. 4 Ion Boldea, Syed A. Nasar Electric Drives Prentice Hall, 2006.

5. 5 A. Emadi Handbook of Automotive Power Electronics and motor drives Taylor & Francis Group, LLC, 2005.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kreirati modele pogona vozila za razumijevanje osnove dinamike, te provoditi analizu rezultata simulacija

2. analizirati osnovne načine upravljanja tokovima energije u vozilu primjenom elektroničkih energetskih pretvarača

3. razumjeti princip rada, konstrukcijske dijelove, te ulogu električnih strojeva u pogonima vozila

4. klasificirati sustave napajanja električnih vozila i pohrane energije u vozilu

5. kreirati modele osnovnih sustava pohrane energije u vozilu i provoditi kritičku analizu rezultata simulacija radaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)421.41,2,4Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja451.53Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja2020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja331.11,2,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Izrada seminarskog rada i prezentiranje najboljih studentskih radova451.53,5Samostalan radOcjena seminarskog rada i načina prezentacije020
Grupni rad na nastavi150.53,5Grupni radNadzor izvođenja, Provjera odgovora.010