Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Njemački jezik D4F-01

ECTS 4 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 165841 165837 165914 177885 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FERČEC IVANKA, nositelj

Ciljevi predmeta

Prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike za razinu A1 (temeljni korisnik – pripremni stupanj), studente podučiti kako: – poznate, svakodnevne izraze i jednostavne iskaze koji se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba koristiti s razumijevanjem, – predstaviti sebe i druge, – postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima (npr. gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje), – sporazumijevati se na jednostavan način (ako sugovornik govori polagano i razgovjetno i ako je spreman pomoći).

Uvjeti za upis predmeta

Nema.

Sadržaj

1. definirati temeljne pojmove koji se koriste u svakodnevnom privatnom i poslovnom okruženju a tematski su vezani uz obrađene teme (predstavljanje, obitelj, aktivnosti, hrana i piće, promet, putovanje, brojanje), 2. opisati (svako)dnevne aktivnosti u privatnom i poslovnom okruženju koje su tematski vezane uz obrađene teme, te usporediti zakonitosti hrvatskog i njemačkog jezika, 3. primijeniti novostečena znanja iz gramatike (npr. Personalpronomen, Possessivartikel, definiter und indefiniter Artikel, Negativartikel, Zahlen, Verb: Präsens, W-Fragen, Ja/Nein Fragen, Perfekt mit sein und haben, Modalverben können, mögen), 4. napisati jednostavne i kratke tekstove tematski vezane uz obrađeno gradivo.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Evans, S; Pude, A; F. Specht Menschen (A 1.1) – Kursbuch Hueber Verlag GmbH&Co KG, Ismaning, 2012..

2. 2 S. Glas-Peters, A. Pude, M. Reimann Menschen (A 1.1) – Arbeitsbuch Hueber Verlag GmbH&Co KG, Ismaning, 2012.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Schlüter Menschen (A 1) - Berufstrainer Hueber Verlag GmbH&Co KG, München, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. povezati temeljne pojmove koji se koriste u svakodnevnom privatnom i poslovnom okruženju a tematski su vezani uz obrađene teme (predstavljanje, obitelj, aktivnosti, hrana i piće, promet, putovanje, brojanje)

2. formulirati (svako)dnevne aktivnosti u privatnom i poslovnom okruženju koje su tematski vezane uz obrađene teme, te usporediti zakonitosti hrvatskog i njemačkog jezika

3. primijeniti novostečena znanja iz gramatike (npr. Personalpronomen, Possessivartikel, definiter und indefiniter Artikel, Negativartikel, Zahlen, Verb: Präsens, W-Fragen, Ja/Nein Fragen, Perfekt mit sein und haben, Modalverben können, mögen)

4. apisati jednostavne i kratke tekstove tematski vezane uz obrađeno gradivoAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)421.41,2,3,4Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka361.21,2,3,4Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2550
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Domaće zadaće60.21,2,3,4Gramatički zadaci/Kratki tekstovi tematski vezani uz obrađenu temuProvjera riješenih zadataka iz domaće zadaće05
Samoinicijativno sudjelovanje na nastavi60.21,2,3,4Samoinicijativno sudjelovanje na nastavi u vidu primjene obrađenih jezičnih i gramatičkih strukturaEvidentiranje samoinicijativnog sudjelovanja na nastavi/provjera danih odgovora05