Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Diplomski rad D4-03

ECTS 16 | P 0 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU 62293 149842 177882 | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

Ciljevi predmeta

Definirati studentu temu i zadatak diplomskog rada odgovarajuće znanstveno-stručne razine čime student treba dokazati sposobnost inženjerskog rada pri rješavanju zadataka temeljenih na konkretnom praktičnom problemu. Mentorskim vođenjem studentu pomagati u rješavanju zadanog zadatka.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Ovisi o temi diplomskog rada.

Obveze studenata

Definirano Pravilnikom o završnim i diplomskim radovima i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Pravilnikom o završnim i diplomskim radovima i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Ovisi o temi diplomskog rada.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Ovisi o temi diplomskog rada.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. ovisi o temi diplomskog rada

2. ovisi o temi diplomskog rada

3. ovisi o temi diplomskog rada

4. ovisi o temi diplomskog radaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti